Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw legislacji Departament Prawny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych należących do właściwości Prezesa UOKiK, z uwzględnieniem prawa UE.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne UOKiK i wspieranie komórek organizacyjnych UOKiK w pracach legislacyjnych w celu zapewnienia prawidłowości projektów pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących projektów dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, przekazywanych Prezesowi UOKiK w ramach rządowego procesu legislacyjnego.
 • Opiniowanie projektów zarządzeń Prezesa UOKiK.
 • Opracowywanie dokumentów w ramach procesu legislacyjnego, w tym uzasadnień aktów prawnych, zestawienia uwag i opiniowanie OSR.
 • Analizowanie obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności i przygotowywanie propozycji rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych.
 • Udział w posiedzeniach komisji prawniczych, uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych oraz w pracach komisji sejmowych i senackich.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 850.
10. Mnożnik: 3,0 ( 6095,88 PLN brutto)


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ukończona aplikacja legislacyjna albo 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych.
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i umiejętność stosowania ich w praktyce.
 • Wiedza z zakresu przebiegu procesu legislacyjnego i znajomość przepisów związanych z działalnością Rady Ministrów, Sejmu RP i Senatu RP.
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.
 • Znajomość przepisów ustaw: o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów, o dostępie do informacji publicznej
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja oraz myślenie analityczne.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu legislacji lub szkolenia w zakresie legislacji.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości problematyki ochrony konkurencji lub ochrony konsumentów; znajomości problematyki związanej z kontrolą produktów, w szczególności z zakresu kontroli Inspekcji Handlowej.
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, wystąpienia publiczne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie aplikacji legislacyjnej lub kopie dokumentów potwierdzających dwa lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat potwierdzający posiadanie studiów podyplomowych z zakresu legislacji lub szkolenia w zakresie legislacji.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DPR-2-SL.
  UWAGA !!! Poszczególne etapy mogą mogą się odbyć w formie zdalnej.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry