Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw kontroli w Wydziale Kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli w tym: - przeprowadzanie analizy przedkontrolnej, - sporządzenie upoważnień do kontroli, - złożenie oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli, - sporządzenie programu kontroli i zawiadomienia o kontroli, - prowadzenie czynności kontrolnych w tym gromadzenie dowodów kontroli, występowanie o wyjaśnienia i opinie, - sporządzanie sprawozdań/ informacji pokontrolnych/ projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli, - rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów wystąpień pokontrolnych i sporządzenie stanowiska, - formułowanie zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji/ propozycji działań naprawczych, - monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych/ rekomendacji, - przygotowywanie analiz i zestawień w zakresie realizowanych zadań kontrolnych;
 • Opracowywanie i aktualizowanie systemu zarządzania i/ lub kontroli oraz procedur kontroli w tym: - przygotowywanie i uzgadnianie treści przepisów regulujących tryb i zasady kontroli, - udział w opiniowaniu projektów dokumentów związanych z systemem zarządzania i/ lub kontroli;


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:

– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 m-cy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– zagrożenie korupcją
– permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie, będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.
Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 rok w obszarze kontroli

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej;
 • umiejętność obiektywnej oceny analizowanych faktów oraz rzetelnego dokumentowania ustaleń;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • myślenie analityczne;
 • umiejętność redagowania jasnych i zwięzłych pism;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • orientacja na klienta/interesanta;
 • komunikacja;
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • współpraca;
 • rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa

  Zachęcamy Państwa do składania dokumentów (w formie skanu) w wersji elektronicznej na adres rekrutacja.mgm@mgm.gov.pl, z dopiskiem w liście motywacyjnym i treści maila: BK-2/20.

  lub proszę składać dokumenty aplikacyjne w kancelarii, w zamkniętej kopercie, przy ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BK-2/20

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry