Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw rozwoju rynku finansowego w Zespole do Spraw Systemu Płatniczego, Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Ministerstwo Finansów
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie propozycji rozwiązań prawnych dotyczących usług i systemów płatniczych oraz systemów płatności, w tym: prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących uregulowania w prawie krajowym i w prawie Unii Europejskiej usług i systemów płatniczych oraz systemów płatności, a także pieniądza elektronicznego, opiniowanie projektów aktów normatywnych pod kątem ich wpływu na sektor usług płatniczych i systemów płatności
 • Uczestniczenie w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w zakresie usług płatniczych i systemów płatności, a także opracowywanie materiałów i instrukcji dla przedstawicieli Ministra Finansów uczestniczących w pracach Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Banków, Ubezpieczeń i Płatności (w zakresie płatności) oraz uczestniczenie w pracach tego komitetu
 • Opracowywanie projektów stanowisk Rządu w zakresie aktów prawnych Unii Europejskiej oraz unijnych dokumentów pozalegislacyjnych dotyczących rynku finansowego, w szczególności rynku usług płatniczych
 • Współuczestniczenie w sporządzaniu i opracowaniu materiałów w ramach kreowania i realizacji polityki państwa wobec usług płatniczych oraz strategii rządowych w zakresie promocji obrotu bezgotówkowego, usług płatniczych i systemów płatności, w tym na posiedzenia Rady do spraw Systemu Płatniczego, a także w ramach prac prowadzonych na forum Unii Europejskiej
 • Dokonywanie interpretacji przepisów ustaw
 • Udział w opracowywaniu stanowiska Ministra Finansów oraz stanowiska Rządu, ponadto opiniowanie projektów dokumentów rządowych i aktów prawnych, a także opracowywanie opinii prawnych z zakresu usług i systemów płatniczych oraz systemów płatności, a także pieniądza elektronicznego
 • Inicjowanie i koordynowanie działań Ministra mających na celu wspieranie rozwoju innowacji finansowych FinTech, w tym m.in. opracowywanie lub koordynowanie opracowywania projektów stanowisk i wytycznych dla uczestników rynku w zakresie innowacji finansowych FinTech oraz monitorowanie zmian przepisów prawa i innych regulacji związanych z obszarem innowacji finansowych FinTech


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
• Elastyczny czas pracy
• Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
• Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
• Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
• Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki
medycznej, uprawnień do zniżek PKP
• Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
• Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
• Doskonała lokalizacja urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
• Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość
dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• Zagrożenie korupcją
• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
CV ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW
MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia
tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną
komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod
adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje pod numerem: 22 694 43 87

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ekonomia lub finanse

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze w administracji publicznej lub instytucjach rynku finansowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prezentowanie stanowiska MF na posiedzeniach organów Unii Europejskiej
 • Znajomość polskich przepisów dotyczących sektora bankowego, usług i systemów płatniczych, a także dyrektyw Unii Europejskiej i rozporządzeń Unii Europejskiej w tym zakresie
 • Znajomość prawa wspólnotowego i działania instytucji Unii Europejskiej
 • Znajomość rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu prawa Unii Europejskiej
 • Znajomość języka niemieckiego lub języka francuskiego na poziomie umożliwiającym prezentowanie stanowiska MF na posiedzeniach organów Unii Europejskiej
 • Znajomość dyrektyw: w sprawie usług płatniczych (I i II), w sprawie pieniądza elektronicznego, w sprawie dostępu do rachunku podstawowego
 • Znajomość ustaw: Prawo Bankowe, o usługach płatniczych, o niektórych zabezpieczeniach finansowych, o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania on-line.
  Dokumenty można także przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/121/FN
  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ff9d1ddb263640a5baf9fb7d29c72f50

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry