Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją programów polityki państwa na rzecz dzieci i młodzieży: informowanie beneficjentów o programach rządowych i otwartych konkursach ofert oraz sposobach ich realizacji, analiza wniosków i ofert złożonych przez beneficjentów, opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją poszczególnych programów oraz sporządzanie informacji zbiorczych z zakresu realizowanych zadań, przygotowywanie umów podpisywanych z beneficjentami, sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z organami prowadzącymi szkoły.


Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny zaopatrzony w windę, ale nie w pełni dostosowaną do przewożenia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych). Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043, 1031,1032.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • umiejętność stosowania przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny),
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MS Office (Word, Excel, Access), Internetu, poczty elektronicznej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe administracyjne,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętności analityczne,
 • solidność, dokładność i dociekliwość,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, terminowość,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie świadectw pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwiska, imienia, adresu i numeru ogłoszenia.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry