Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Zespole Prawno-Legislacyjnym, w Departamencie Prawny

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w tym: - analiza wpływających z Biura Ministra dla konsultacji projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa, - zbieranie i analizowanie wkładów otrzymanych od innych komórek Ministerstwa (gdy komórka jest komórką wiodącą w sprawie), - opracowywanie stanowiska w oparciu o wniesione wkłady, - sporządzanie notatek informacyjnych dla Ministra dotyczących opiniowanych dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów
 • Prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego w tym: - prowadzenie i udostępnianie wykazu prac legislacyjnych Ministra, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, - opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych, - opiniowanie projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, - uzgadnianie i konsultowanie projektów aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, - reprezentowanie Ministra w pracach nad projektami aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych (w tym: udział w posiedzeniach konferencji uzgodnieniowych, komisji prawniczych, komitetów Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach parlamentarnych), - monitorowanie i prowadzenie sprawozdawczości z procesu legislacyjnego nad poszczególnymi projektami, - opracowywanie lub opiniowanie projektów obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, - prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra, - opiniowanie projektów umów międzynarodowych lub projektów dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanej poza Ministerstwem
 • Monitorowanie stanu prawnego i orzecznictwa oraz standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii/ inicjatyw, etc. w tym: - analizowanie aktualnego stanu prawnego, orzecznictwa i poglądów doktryny/ standardów/ rekomendacji/ wytycznych/ opinii, - analizowanie planowanych zmian prawnych, - tworzenie bazy wiedzy, - przekazywanie informacji zainteresowanym
 • Świadczenie pomocy prawnej w tym: -udzielanie porad prawnych, -sporządzanie opinii prawnych, - opracowywanie/ opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów, - opracowywanie/ opiniowanie projektów umów, porozumień, upoważnień, pełnomocnictw lub innych dokumentów, - przygotowywanie projektów opinii/ wyjaśnień/ interpretacji/ oceny
 • Prowadzenie spraw organizacyjnych komórki organizacyjnej w tym: - opracowywanie zbiorczych informacji, statystyk, sprawozdań, analiz dotyczących pracy Ministerstwa/ komórki organizacyjnej, - przedkładanie propozycji zmian i usprawnień w zakresie procedur i sposobów realizacji zadań będących we właściwości Ministerstwa/ komórki organizacyjnej, - uzgadnianie/ weryfikowanie projektów upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez członków Kierownictwa


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– zagrożenie korupcją
– częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 583 88 49


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze stanowienia lub stosowania prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o finansach publicznych, uchwały Rady Ministrów w sprawie regulaminu pracy Rady Ministrów
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera, pakietów programów biurowych, prawniczych (np. LEX) i do zarządzania treścią w Internecie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub informacja o znajomości języka angielskiego na poziomie B1
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  00-400 Warszawa

  Zachęcamy do składania dokumentów w wersji elektronicznej w formie skanu na adres rekrutacja.mgm@mgm.gov.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości i liście motywacyjnym: DP-4/20

  lub proszę składać w kancelarii, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DP-4/20

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry