Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi wydatków osobowych Wydział Płac Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
02-514 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych pracowników w celu sporządzenia list płac i list dodatkowych należności przy użyciu specjalistycznego programu płacowego.
 • Planowanie wydatków osobowych i zgłaszanie potrzeb na środki finansowe w celu terminowej spłaty zobowiązań finansowych.
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników oraz dokumentacji dotyczącej świadczeń z ubezpieczenia społecznego w celu sprawdzenia prawidłowości naliczanych wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych przy użyciu specjalistycznego programu płacowego oraz przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowywanie rocznych informacji podatkowych pracowników w celu rozliczenia ich z urzędami skarbowymi przy użyciu specjalistycznego programu płacowego.
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach oraz sporządzanie innych dokumentów dla pracowników w celu zapewnienia bieżącej obsługi finansowej.
 • Przyjmowanie do realizacji oraz dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy i innych w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzeń i innych należności oraz terminowego rozliczenia wierzytelności osób trzecich, banków, komorników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Urzędu Skarbowego przy użyciu specjalistycznego programu płacowego.


Warunki pracy

praca samodzielna biurowo-administracyjna,
• praca w siedzibie urzędu,
• praca w pomieszczeniu biurowym,
• praca w godzinach 8:15 – 16:15,
• stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na II piętrze budynku,
• dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,
• budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne, brak windy, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami),
• brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,
• obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
UWAGA ! WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA ORAZ KOPIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NALEŻY WŁASNORĘCZNIE PODPISAĆ ORAZ OPATRZYĆ DATĄ.

Przykładowa prawidłowo przygotowana aplikacja dostępna jest na stronie:
http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/nabor-na-stanowiska-w-k/2487,Korpus-sluzby-cywilnej.html
Przez dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego należy rozumieć:
- świadectwa pracy/służby,
- zaświadczenia o zatrudnieniu,
- zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych,
- zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, wolontariacie,
- referencje ze skonkretyzowanym stanowiskiem lub zakresem obowiązków,
- zakresy obowiązków na stanowisku pracy z dołączonym świadectwem pracy potwierdzającym zatrudnienie na tym stanowisku.

Z DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE MUSI JEDNOZNACZNIE WYNIKAĆ DŁUGOŚĆ I RODZAJ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

• wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 2.257,00 zł netto + dodatek za wysługę lat,
• dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
• oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty
w urzędzie lub data stempla pocztowego,
• rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu
a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
• kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
• przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
• oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie urząd zapewnia swojemu pracownikowi:
• stabilną i ciekawą pracę,
• regularnie wypłacane wynagrodzenie,
• dodatek stażowy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• nagrody - w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
• pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
korzystną ofertę dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
- praca w obszarze naliczania płac lub finansach

pozostałe wymagania niezbędne:

 • pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń, umiejętność pracy w zespole, obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • obsługa programu płacowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń, referencji, zakresów obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie lub zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających przydatne dodatkowe kwalifikacje

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista WP BF KGSG oraz numer ogłoszenia”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry