Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Klimatu w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi kadrowej, sprawozdawczości i analiz w Wydziale Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego

Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych lub oddelegowanych do pracy w obsługiwanych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Klimatu, polegające m.in. na sporządzaniu umów o pracę i zmian do nich, dokumentów dot. rozwiązania stosunku pracy i w związku z przejściem pracowników na emeryturę, ustalaniu wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego, monitorowaniu umów okresowych, dodatków stażowych i zadaniowych, czasu pracy, a także prowadzeniu i aktualizacji teczek akt osobowych pracowników
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy kadry kierowniczej jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Klimatu (w szczególności przygotowywanie dokumentacji w zakresie nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy)
 • obsługa baz danych kadrowych, w tym programu Płatnik (m.in. rejestrowanie osób nowozatrudnionych, wprowadzanie bieżących zmian dotyczących stosunku pracy) pracowników Ministerstwa
 • uczestniczenie w administrowaniu środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację zadań należących do właściwości Wydziału (środki na wynagrodzenia dla pracowników MK) w układzie tradycyjnym i zadaniowym, przygotowywanie projektów wniosków o zmianę planów finansowych, harmonogramów wydatków i ich zmian, zapotrzebowania na środki, a także informacji dotyczących zaangażowania i wykonania wydatków
 • analiza danych z zakresu właściwości Wydziału, w szczególności dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Ministerstwa Klimatu oraz przygotowywanie zestawień i sprawozdań dotyczących zadań realizowanych w Wydziale
 • analiza, przetwarzanie oraz przekazywanie do instytucji zewnętrznych (np. ZUS, sądy) oraz innych uprawnionych podmiotów dokumentacji osobowej pracowników jednostek zlikwidowanych, dla których Ministerstwo Klimatu jest przechowawcą dokumentacji osobowo-płacowej
 • udzielanie przyszłym oraz obecnym pracownikom Ministerstwa informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej i intranetowej Ministerstwa w zakresie spraw realizowanych przez Wydział


Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- permanentna obsługa klientów wewnętrznych (udzielanie odpowiedzi na pytania związane ze stosunkiem pracy, w tym z ewidencją czasu pracy, weryfikowanie zgłoszeń pracowników i wprowadzanie stosownych korekt do systemu na kontach poszczególnych pracowników)
• miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na parterze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Etapy naboru, czyli jak wygląda proces selekcji:
1. weryfikacja formalna
2. rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego

Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Niezbędne dokumenty i oświadczenia, czyli co powinna zawierać Twoja aplikacja”. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
Kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszych etapów naboru, poinformujemy o terminie kolejnego etapu. W przypadku złożenia aplikacji poprzez formularz aplikacyjny, przed przystąpieniem do kolejnych etapów naboru, konieczne będzie własnoręczne podpisanie oświadczeń w siedzibie Ministerstwa.
Dokumenty wymienione w części „Dodatkowe dokumenty i oświadczenia, czyli co warto dołączyć do aplikacji” nie są obowiązkowe, ale są jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych.
Więcej informacji na temat procedury naboru do Ministerstwa Klimatu znajdziesz na stronie:
https://www.gov.pl/web/klimat/kariera-w-ministerstwie

Co oferujemy naszym pracownikom:
• umowa o pracę
• dodatek stażowy od 5% do 20%
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
• system nagród finansowych (nagrody kwartalne, specjalne i roczne)
• ruchomy czas pracy (rozpoczęcie pracy między 7.00 a 9.00)
• indywidualny program rozwoju zawodowego (m.in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego
• zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów
• praca zgodnie z systemem ekozarządzania i audytu (EMAS)
• dogodna lokalizacja
• stojaki na rowery, blisko położona stacja Veturilo, prysznice i szafki dla rowerzystów

Informacje dodatkowe:
• Uwaga: Poszczególne etapy naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (online).

• Zapraszamy do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
• Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.
• Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).
• Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-pl
• Bliższe informacje możesz uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, 36 92 426


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze kadr

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów oraz aktów wykonawczych do ustaw: Kodeks pracy, o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel na poziomie podstawowym
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
  • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadr (dokumenty zawierające informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu - wzór treści wymaganego oświadczenia jest zamieszczony na stronie: https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/)
  • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
  • Wzory wszystkich oświadczeń znajdziesz na stronie internetowej https://bip.mos.gov.pl/praca/wzory-oswiadczen/
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Klimatu
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: BDGsp6/2020

  Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.

  Zachęcamy do składania aplikacji w formie elektronicznej:
  https://bip.mos.gov.pl/aplikuj/BDGsp6_2020

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry