Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw analiz w Wydziale Analiz, Departament Informacji Finansowej

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Badanie i analizowanie przebiegu transakcji podejrzanych i ponadprogowych, w tym m.in. współuczestniczenie przy realizacji pilnych procedur wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu projektów zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli do organów podatkowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
 • Przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, współuczestniczenie w opracowywaniu projektów pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikowanie otrzymanych od nich informacji, jak również współpraca w przygotowywaniu zapytań do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
 • Współpraca przy wprowadzaniu do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przygotowywanie projektów zapytań.
 • Realizowanie działań pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
 • Współpraca przy przygotowywaniu informacji do sprawozdań, analiz, informacji i materiałów, uczestnictwo w przygotowywaniu stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczących działania GIIF oraz sporządzanie prezentacji w języku polskim lub językach obcych.
 • Przygotowywanie projektów informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz współpraca w przygotowywaniu i przekazywaniu materiałów.
 • Przygotowywanie projektów dokumentacji spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowywanie i wprowadzanie danych do bazy oraz współpraca w testowaniu modeli i strumieni analitycznych na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji progowych oraz testowanie i weryfikowanie nowych aplikacji analitycznych tworzonych na potrzeby departamentu.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); nietypowe godziny pracy (w tym dyżury); krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe; zagrożenie naciskami grup przestępczych; zagrożenie korupcją.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 38 83

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
 • Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętności argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
 • Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
 • Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
 • Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742) w celu uzyskania tego poświadczenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2020/059/IF

  LINK DO APLIKOWANIA ON-LINE:https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=8a09c2fa8624466395451065a43c55c7

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry