Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Informatyki w Biurze Administracyjnym

Warszawa ul. Nowy Świat 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Utrzymanie systemów IT w tym: - bieżące wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, - obsługa błędów/nieprawidłowości systemów IT, - koordynowanie i monitorowanie zewnętrznych usług serwisowych oprogramowania, sprzętu komputerowego i teleinformatycznego, - zapewnienie ciągłości pracy urządzeń drukujących, - konfigurowanie i podłączanie urządzeń peryferyjnych, - reagowanie na incydenty związane z przetwarzaniem danych osobowych lub podatności, - implementacja polityk i procedur bezpieczeństwa systemów IT (w odniesieniu do użytkowników i systemów IT), - przegląd składników majątkowych pod kątem użyteczności, stopnia zniszczenia, - przygotowywanie składników majątkowych zbędnych lub zużytych do oceny przez komisję likwidacyjną;
 • Pełnienie funkcji administratora systemu/programu w tym: nadawanie/ odbieranie/ modyfikacja uprawnień użytkowników systemu/programu, - przyjmowanie zgłoszeń usterek/nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu/programu od użytkowników, - zgłaszanie usterek/nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu/programu od użytkowników, - instalowanie oprogramowania systemowego i użytkowego umożliwiającego pracę systemów komputerowych w sieci komputerowej, - serwisowanie zainstalowanych systemów, zgodnie z obowiązującym standardami;
 • Wdrażanie systemów IT w tym: - wsparcie użytkowników w czasie wdrażania systemu IT, - wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej;
 • Współpraca z firmami serwisowymi/producentami/wykonawcami w zakresie zgłaszania nieprawidłowości działania oprogramowania informatycznego oraz awarii sprzętu informatycznego w tym: - kontrola poprawności wykonywanych napraw i zmian konfiguracji, - prowadzenie ewidencji napraw;
 • Udział w planowaniu zamówień publicznych oraz przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Informatyki w tym: - przeprowadzanie rozeznania rynku, - szacowanie wartości zamówienia, - sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, - opiniowanie dokumentacji, - nadzorowanie wykonania umowy, - przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy, - badanie i ocena ofert, - sporządzanie projektów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, protokoły z posiedzeń komisji przetargowych, korespondencja prowadzona z wykonawcami, etc.), - doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych (m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc.), - dokonywanie bieżącej analizy stanu zapasów magazynowych, - kontrolowanie jakości zakupionych towarów i usług w celu wyeliminowania wadliwych i ustalenia najbardziej odpowiednich przy przyszłych zakupach;
 • Zapewnianie obsługi logistycznej komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Informatyki w tym:- wyposażanie pracowników w niezbędny sprzęt do pracy;
 • Udział w projektowaniu systemów IT w tym:- testowanie systemu;


Warunki pracy

– wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Pracownikom oferujemy:
– umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony (w przypadku osób po raz pierwszy zatrudnianych w służbie cywilnej pierwsza umowa na okres 12 miesięcy)
– trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, możliwość ubiegania się o refundację kosztów nauki języków obcych i studiów podyplomowych
– pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, częściowa refundacja kosztów udziału w wydarzeniach kulturalnych)
– możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie i pakietu opieki medycznej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– zagrożenie korupcją
– praca pod presją czasu powodująca stres, duży nakład obowiązków do wykonania w tym samym czasie

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowiska od głównego specjalisty oraz przystępujący do naboru urzędnicy służby cywilnej, w przypadku zatrudnienia w Ministerstwie będą objęci ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz będą zobowiązani do złożenia – przed objęciem stanowiska - oświadczenia o stanie majątkowym potwierdzającego nienaruszanie ograniczeń lub zakazów wynikających z przepisów prawa.
Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych działań, w Ministerstwie został ustanowiony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w Ministerstwie zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa: http: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska w zakładce Ministerstwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa: https://gospodarkamorska.bip.gov.pl w zakładce Praca lub uzyskać pod nr tel. (0-22) 583
88 49


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze informatyki

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość budowy sprzętu informatycznego
 • bardzo dobra znajomość systemów Windows oraz pakietu Office
 • znajomość ActiveDirectory
 • ogólna znajomość Prawa zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • myślenie analityczne
 • znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych
 • komunikacja
 • współpraca
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Podstawowa znajomość oprogramowania do obróbki grafiki


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie A2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  00-400 Warszawa

  Zachęcamy Państwa do składania dokumentów (w formie skanu) w wersji elektronicznej na adres rekrutacja.mgm@mgm.gov.pl, z dopiskiem w liście motywacyjnym i treści maila: BA-1/20
  Przeprowadzamy rozmowy rekrutacyjne w formie zdalnej.

  lub proszę składać dokumenty w kancelarii, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: BA-1/20

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry