Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw do spraw zamówień publicznych w Wydziale Administracyjnym Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego

Państwowa Agencja Atomistyki
00-203 Warszawa
ul. Bonifraterska 17


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych z zastosowaniem trybów i form określonych stosownymi przepisami prawa; samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i postępowań zakupowych
 • Udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza (kompletowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania) lub w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wsparcie pracowników innych komórek organizacyjnych PAA w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; opiniowanie i weryfikowanie pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami Kodeksu cywilnego oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego PAA (wniosków zakupowych, projektów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisów przedmiotów zamówienia, szacunków, projektów umów)
 • Współpraca z centralnym zamawiającym w zakresie przygotowania i prowadzenia zamówień centralnych i zamówień wspólnych
 • Koordynowanie procesem planowania zamówień publicznych (zbieranie potrzeb od komórek organizacyjnych PAA, sporządzenie planu zakupów i planu postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz przygotowywanie zmian do planów, monitorowanie realizacji planów)
 • Obsługa formalna i administracyjna postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz postępowań zakupowych. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych
 • Monitorowanie zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjowanie i opracowywanie projektów zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z przepisami powszechnie obowiązującymi
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, sporządzenia informacji dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych instytucji zewnętrznych, udział w postępowaniach odwoławczych, opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z obszarem zamówień publicznych


Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?

Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej
- elastyczne godziny pracy
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, w tym staże i szkolenia zagraniczne, dofinansowanie do kursów językowych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wieloletnią pracę
- możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca administracyjno-biurowa
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka dokumentów)
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub dostarczenia oferty do urzędu)
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA. http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego

Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert
2. Test wiedzy w przypadku złożenia powyżej 5 ofert spełniających wymagania formalne
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca wiedzę i kompetencje

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 94

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
zamówień publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów aktów prawnych: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy Kodeks cywilny w zakresie zobowiązań, ustawy o finansach publicznych w zakresie zasad wydatkowania środków finansowych
 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Rzetelność i terminowość
 • Komunikatywność, w tym umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, Internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopia dyplomu
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, kopie zakresów obowiązków, kopie opisów stanowisk
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów podyplomowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze zamówień publicznych w administracji rządowej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Państwowa Agencja Atomistyki
  ul. Bonifraterska 17
  00-203 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie: „S / DBO”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry