Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Procesu Decyzyjnego Unii Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjowanie, koordynowanie i monitorowane udziału Ministerstwa w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie polityki transportowej i w zakresie harmonizacji technicznej, w celu zapewnienia aktywnego udziału Ministerstwa w tworzeniu porządku prawnego Unii Europejskiej oraz dbania o właściwą realizację interesów Polski, w tym: uzgadnianie stanowiska Ministerstwa odnośnie do dokumentów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; koordynowanie obiegu dokumentów związanych z przygotowaniem stanowiska Ministerstwa na posiedzenia instytucji UE i ich organów przygotowawczych na obrady; inicjowanie, koordynowanie i wypracowywanie zapisów do instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia ww. organów; monitorowanie i analiza zobowiązań wynikających dla Polski z posiedzeń grupy Mertens, Antici, Coreper oraz Rady UE w zakresie spraw transportowych; prowadzenie konsultacji ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE, ekspertami Ministerstwa Infrastruktury oraz zewnętrznymi instytucjami współpracującymi
 • Wykonywanie zadań analitycznych, w celu zapewnienia aktywnego udziału Ministerstwa w procesie decyzyjnym UE oraz podejmowania działań wyprzedzających ewentualne niekorzystne rozstrzygnięcia dla interesu Polski w porządku prawnym UE i działań zabezpieczających realizację polskich postulatów, w szczególności w zakresie harmonizacji technicznej, polegającej na: analizie projektów aktów prawnych, dokumentów pozalegislacyjnych i stanowisk opracowywanych przez poszczególne instytucje UE (w języku polskim i angielskim); stałym monitoringu procesu legislacyjnego UE; stałym monitoringu uzgodnień dokonywanych przez państwa członkowskie UE (formalnych i nieformalnych) w zakresie legislacji dyskutowanej na forum UE; analizie zmieniającej się mapy interesów poszczególnych państw członkowskich
 • Udział w przygotowaniu kierownictwa Departamentu oraz przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa na spotkania, posiedzenia i konferencje związane z członkostwem w Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie spraw dot. polityki transportowej, harmonizacji technicznej (m.in.: Komitet do Spraw Europejskich - KSE, Zespół roboczy do spraw przygotowywania prac KSE, komisje sejmowe i senackie oraz na spotkania dwustronne i wielostronne), w celu dbania o właściwą prezentację działań i realizację zadań Ministerstwa, jak również realizację polskich postulatów w kontaktach z pozostałymi uczestnikami procesu decyzyjnego i legislacyjnego w Polsce i na forum UE, w tym: przygotowywanie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa na forum UE; uczestniczy w przygotowaniu informacji o stanowisku RP dla Sejmu i Senatu o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych w Radzie UE oraz informacji o udziale RP w pracach UE podsumowującej prace państwa sprawującego prezydencję w Radzie UE; udział w spotkaniach i posiedzeniach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; przygotowywanie materiałów tezowo-informacyjnych na potrzeby spotkań i posiedzeń członków Kierownictwa Ministerstwa, w których uczestniczą przedstawiciele innych państw członkowskich lub instytucji Unii Europejskiej; monitorowanie realizacji zobowiązań nałożonych na Ministerstwo
 • Inicjowanie, koordynowanie oraz wypracowywanie zapisów do materiałów i dokumentów przyjmowanych w ramach Systemu Oceny Wpływu dla Projektów Europejskich znajdujących się w kompetencji Ministerstwa, w zakresie polityki transportowej, w tym w szczególności w zakresie harmonizacji technicznej
 • Koordynowanie spraw związanych z otrzymywanymi od Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE notyfikacjami decyzji KE, w zakresie polityki transportowej, w tym w szczególności w zakresie harmonizacji technicznej
 • Wspieranie realizacji bieżących spraw finansowo-administracyjnych Wydziału, w celu usprawnienia pracy wydziału w kwestiach organizacyjnych, w tym: wspieranie organizacji oficjalnych spotkań i wydarzeń inicjowanych przez Wydział; wspieranie pracowników Wydziału w organizacji podróży służbowych; koordynowanie zabezpieczeń finansowych Wydziału, współpracując w tym zakresie z odpowiednimi komórkami ds. finansowych


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację
• elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00
• pracę zdalną
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
• wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem
• w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników
• udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
• preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

• UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów/kandydatki, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01.


Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej:
• https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nabor-w-sluzbie-cywilnej-z-wylaczeniem-stanowisk-wyzszych

Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa, transportu lub filologii (angielskiej, francuskiej lub lingwistyka stosowana obejmująca przynajmniej jeden z tych języków)


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w realizacji zadań w zakresie współpracy z UE lub współpracy międzynarodowej


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
 • Znajomość procesu decyzyjnego i legislacyjnego Unii Europejskiej
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DWM-16/20”, należy przesłać lub złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9:30 – 16:00 lub mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry