Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Rozwoju Rynku Transportu Lotniczego w Departamencie Lotnictwa

ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowane stanu i kierunków rozwoju lotnictwa cywilnego oraz rynku lotniczego pod kątem regulacyjnym i operacyjnym w zakresie żeglugi powietrznej
 • Opracowywanie projektów strategii i programów w zakresie infrastruktury komunikacji, nawigacji oraz dozorowania (CNS), opracowywanie projektów i wnioskowanie w sprawach norm oraz regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie żeglugi powietrznej
 • Nadzór nad działalnością instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w zakresie właściwości wydziału, w tym również analizowanie i wnioskowanie w zakresie stosunków nadzoru funkcjonalnego i zarządzania infrastrukturą CNS, wsparcie przedstawiciela Ministra w Komitecie Zarządzania Przestrzenią Powietrzną
 • Realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej oraz w pracach UE związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej
 • Realizacja zadań związanych z systemem skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych wynikający z odpowiednich regulacji UE oraz krajowych w szczególności poprzez jego monitorowanie w zakresie operacyjnego funkcjonowania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej
 • Prowadzenie postępowań związanych z wnioskami o wyznaczenie instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, opracowanie oceny zasadności dokonania wyznaczeń, przygotowanie projektów wyznaczenia przez ministra właściwego do spraw transportu instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej, wyrażenia zgody na zapewnianie służb ruchu lotniczego w rejonach przygranicznych przez instytucje zapewniające służby ruchu lotniczego certyfikowane przez kraje trzecie oraz prowadzenie postępowań w zakresie zatwierdzania stref pobierania opłat terminalowych
 • Realizacja zadań wydziału związanych z organizacją służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego
 • Udział w pracach zespołów międzynarodowych w zakresie infrastruktury oraz funkcjonowania żeglugi powietrznej w przestrzeni powietrznej, a w szczególności w zakresie monitorowania wdrażania zmian w systemach zarządzania ruchem lotniczym, udział w pracach nad jednolitą europejską przestrzenią powietrzną (SES) oraz jej komponentu technologicznego


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację
• elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00
• pracę zdalną
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
• wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem
• w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników
• udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
• preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• zagrożenie korupcją
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01 lub (22) 630 18 24

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy związanej z programowaniem infrastruktury, prowadzeniem obsługi prawnej, legislacją lub w sektorze lotnictwa cywilnego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy Prawo lotnicze
 • Znajomość krajowych oraz unijnych dokumentów strategiczno – programowych w zakresie transportu lotniczego
 • Znajomość przepisów z zakresu żeglugi powietrznej
 • Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących funkcjonowanie rynku transportu lotniczego
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DL-14/20”, należy złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9.30 – 16:00 lub przesłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry