Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw systemów zabezpieczenia technicznego w Biurze Inwestycji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie wzorów dokumentów do dalszego wykorzystania i edycji, tj.: opisy przedmiotu zamówienia, programy funkcjonalno-użytkowe, zaproszenia do złożenia ofert, umowy, protokoły odbioru, Programy Inwestycji dla nowych placówek, protokoły ze szkoleń, wykazy czynności serwisu i konserwacji na potrzeby zakupów, dostaw i robót budowlanych realizowanych przez placówki zagraniczne.
 • Opracowywanie dokumentacji wykonawczych, koncepcji, specyfikacji sprzętowych, schematów, wytycznych do adaptacji powierzchni biurowych, opiniowanie dokumentów opracowywanych przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne lub placówki zagraniczne na ich potrzeby, w zakresie właściwości stanowiska. Wsparcie placówek zagranicznych w zakresie technicznym w pracach komisji w postępowaniach przetargowych jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. m.in. udział w negocjacjach umów.
 • Nadzór placówek zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska w obszarze robót związanych z wykonywaniem przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne prac dotyczących wykonywania instalacji, wymiany, uzupełnienia, konserwacji, serwisu i utrzymania poprzez: udział w odbiorach ww. wykonanych robót, dostaw, usług, sporządzanie z ww. odbiorów protokołów z przeglądu wykonanych prac, które stanowią podstawę dla placówek do podpisania lub nie protokołu odbioru końcowego.
 • Zadaniowanie, monitoring i koordynacja prac Regionalnych Administratorów Systemów Zabezpieczenia Teletechnicznego pod względem wykonywania zadań i powierzonych obowiązków w placówkach zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Współpraca w ramach biura z innymi wydziałami przy opracowywaniu projektów planów finansowych, planowaniu, przygotowywaniu, koordynowaniu inwestycji i remontów z zakresu rozwoju, instalacji, wymiany, uzupełnienia systemów zabezpieczenia technicznego SZT i okablowania strukturalnego placówek zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Nadzór projektowania, wdrażania i odbioru prac wynikających z wytycznych komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa lub innych komórek organizacyjnych MSZ oraz realizacji zadań dot. zabezpieczenia technicznego placówek zagranicznych, monitoruje realizację ww. czynności na każdym etapie zadania w zakresie właściwości stanowiska.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca w terenie.
2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
3. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
4. Zagrożenie korupcją.
5. Praca na wysokości powyżej 3 metrów

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4.600 PLN do ok. 6.000 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018, poz. 1559- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 – j.t. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
W zależności od liczby kandydatów spełniających wymagania niezbędne komisja przeprowadzająca nabór dokona wyboru kolejnych etapów selekcji kandydatów.

Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe inżynierskie lub równorzędne w jednej z wymienionych dziedzin: automatyka, robotyka, elektronika, telekomunikacja informatyka, elektrotechnika, mechatronika, mechanika.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze w obszarze zabezpieczeń elektronicznych (konserwacja lub projektowanie lub sprzedaż systemów zabezpieczeń elektronicznych SZT oraz LAN)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ukończenie jednego z kursów pracownik zabezpieczenia technicznego: instalowanie i konserwacja SZT lub projektowanie SZT lub montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Świadectwo kwalifikacji SEP „E” do 1Kv.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zgoda na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia pracy na wysokościach.
 • Znajomość aktualnych rozwiązań rynkowych z dziedziny mechanicznych i elektronicznych SZT
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, Prawo zamówień publicznych, finansach publicznych.
 • Znajomość norm branżowych dot. SZT, programu do sporządzania harmonogramów, np. MS Project lub programu do projektowania, np. AutoCAD.
 • Umiejętność współpracy, argumentowania
 • Samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zaświadczenie/certyfikat ukończenia jednego z poniższych kursów (innego niż w wymaganiach niezbędnych): instalowanie i konserwacja SZT, projektowanie SZT, montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania, inwestorów SZT, z zakresu zasad działania, doboru i instalacji SZT oraz ich poprawnej konfiguracji sprzętowo-programowej wydane przez producentów lub dystrybutorów sprzętu zabezpieczenia technicznego.
 • Znajomość przepisów BHP


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie ukończonych kursów
 • Kopia świadectwa kwalifikacji SEP „E” do 1Kv
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia pracy na wysokościach
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 – j. t.),
 • Kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=79f9720e56d6413abb514660e0949e40 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie ukończonych kursów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BI 7/2020

  lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line(preferowany) na stroniehttps://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=79f9720e56d6413abb514660e0949e40

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry