Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw gospodarowania sprzętem teleinformatycznym w Zespole Zabezpieczenia Wydziału Zabezpieczenia Przedstawicielstw Poza Granicami Państwa Departamentu Administracyjnego

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie i organizowanie zakupów i dostaw sprzętu, wyposażenia, materiałów i usług dla przedstawicielstw wojskowych i ataszatów obrony poza granicami państwa w działach zaopatrzenia, takich jak: informatyka, szkolenia i geografia wojskowa.
 • Gospodarowanie składnikami majątku, przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji w zakresie wycofania zużytych (zniszczonych) i zagospodarowania zbędnych składników majątku w przedstawicielstwach wojskowych i ataszatach obrony poza granicami państwa w działach zaopatrzenia: informatyki, szkolenia i geografii wojskowej.
 • Analizowanie i weryfikowanie sporządzanych procedur o udzielenie zamówień publicznych w przedstawicielstwach wojskowych i ataszatach obrony poza granicami państwa oraz uzgadnianie standardów, wymagań eksploatacyjna – technicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia.
 • Przygotowywanie danych, formułowanie wniosków o założenie jednolitych indeksów materiałowych (JIM) w Zintegrowanym Wieloszczeblowym Systemie Informatycznym (ZWSI), wynikających z realizowanych dostaw lub udokumentowanych zmian ewidencyjnych.
 • Weryfikowanie i analizowanie merytoryczne wydatków realizowanych poza granicami państwa, zawartych w zestawieniach rozliczenia zaliczek stałych, płatności kartami, wydatków do refundacji oraz not obciążeniowych i rozliczeniowych.
 • Procedowanie umów cywilno-prawnych na świadczenie usług dla przedstawicielstw wojskowych i ataszatów obrony poza granicami państwa.
 • Przygotowywanie miejsc i oprzyrządowania stanowisk pracy oraz uzgodnienie systemu dostępu do pomieszczeń, w celu zabezpieczenia rotacji żołnierzy powracających i wyjeżdżających do pełnienia służby poza granicami państwa.
 • Prowadzenie szkoleń dla kandydatów wyznaczonych na stanowiska służbowe poza granicami państwa z zakresu obsługi logistycznej w przedstawicielstwach wojskowych i ataszatach obrony poza granicami państwa.


Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózku inwalidzkim. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4 217,00 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,2) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 874 955, 261 840 515, 261 840 096.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze logistyki
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • Znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej", struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.)
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze logistyki (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry