Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw analizy i projektowania infrastruktury serwerowej w szczególności Microsoft Exchange w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoring i analiza funkcjonujących w resorcie spraw zagranicznych rozwiązań i procedur w zakresie systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych oraz wpływu zmian przepisów prawa i organizacji procesów pracy na funkcjonalność i działanie systemów i aplikacji.
 • Analiza dostępnych na rynku nowych technologii systemowo-sieciowych. Pozyskiwanie i wymiana informacji w ramach współpracy z wykonawcami, partnerami handlowymi i instytucjami zewnętrznymi w ramach zespołów roboczych.
 • Udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Inicjacja projektów rozbudowy i modyfikacji systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych. Przygotowanie założeń, przedstawianie projektów rozwiązań, opracowanie planów i harmonogramów modyfikacji oraz dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów i usług.
 • Koordynacja wdrażania, rozliczanie i raportowanie projektów informatycznych w resorcie spraw zagranicznych. Opracowanie i konsultacja architektury rozwiązań, analiza funkcjonalna i pozafunkcjonalna, opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej.
 • Przygotowanie i prowadzenie wdrożenia systemów i aplikacji użytkowych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, szkoleniowej, procedur eksploatacyjnych, instalacja i konfiguracja systemów i aplikacji, szkolenie i świadczenie usług wsparcia technicznego.
 • Analiza, testowanie, naprawa zgłoszonych awarii i błędów w funkcjonowaniu systemów i aplikacji użytkowych w resorcie spraw zagranicznych, rozwiązywanie problemów technicznych, funkcjonalnych i merytorycznych użytkowników. Analiza raportów systemów i aplikacji w celu znalezienia rozwiązań dla sytuacji powtarzających się oraz problemów nietypowych i incydentalnych.
 • Koordynacja prac rozwojowych eksploatowanych systemów i aplikacji, dostosowanie systemów do zwiększających się wymagań i potrzeb oraz do zmian organizacji procesów wspomaganych przez eksploatowane systemy w celu zapewnienia ich właściwego działania i efektywnej eksploatacji.
 • Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiowanie wymagań, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia prawidłowości i spójności nabywanych usług, systemów i aplikacji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
3. Zagrożenie korupcją
4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. Obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5.200 PLN do ok. 7.000 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2018, poz. 1559- j.t. z późn. zm.)
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430 – j.t. z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
W zależności od liczby kandydatów spełniających wymagania niezbędne komisja przeprowadzająca nabór dokona wyboru kolejnych etapów selekcji kandydatów.
Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze projektowania lub budowy, lub administrowania systemami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub bezpieczeństwa teleinformatycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux lub systemami sieciowymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość aktów prawnych: Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Wiedza w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi, rozwiązań typu usługi katalogowe, systemy poczty elektronicznej, systemy backupu i archiwizacji, rozwiązań sprzętowych takich jak serwery, pamięci masowe, rozwiązań dotyczących poczty elektronicznej w oparciu o Microsoft Exchange.
 • Umiejętności: współpracy, negocjacji, zorientowania na osiąganie celów, analitycznego myślenia, orientacji na klienta, samodzielności i inicjatywy.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation administrowania systemami baz danych MS SQL lub MariaDB lub PostgreSQL.
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation, analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia
 • Kopia dokumentu poświadczającego wymaganą znajomość języka obcego.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne", „UE i NATO Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 – j. t.)
 • Kwestionariusz aplikacyjny on-line znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fe637cfd95764e9fbf9c10de911b2be6 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie ukończonych szkoleń
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie znajomości języka angielskiego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BIT 3/2020

  lub Kwestionariusz aplikacyjny on-line(preferowany) na stroniehttps://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fe637cfd95764e9fbf9c10de911b2be6

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry