Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prowadzenia ewidencji księgowej w Biurze Zarządzania Finansami

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące ewidencjonowanie i kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Urzędu w zakresie wydatków i kosztów zgodnie z zasadami rachunkowości wraz z dekretowaniem dowodów księgowych z uwzględnieniem wszystkich przekrojów ewidencji księgowej, w tym na właściwe rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • księgowanie dowodów księgowych dotyczących wydatków i kosztów, w tym dokumentów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytów na konta syntetyczne i analityczne; przygotowywanie dokumentów przelewów do zatwierdzenia do zapłaty oraz księgowanie na kontach działalności pozabudżetowej
 • prowadzenie ewidencji oraz kontroli i rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 • bieżące ewidencjonowanie i kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów dotyczących obrotu składnikami majątkowymi i obrotu materiałowego w magazynach stanowiącymi podstawę przychodu, ewidencja przesunięć między miejscami użytkowania i rozchodu składników zgodnie z zasadami rachunkowości wraz z dekretowaniem dowodów księgowych z uwzględnieniem wszystkich przekrojów ewidencji księgowej, w tym na właściwe rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
 • w sytuacji nieobecności kasjera prowadzenie obsługi kasowej w PLN oraz walutowej pracowników i kontrahentów Urzędu, w tym: sporządzanie raportów kasowych, sporządzanie poleceń wypłaty i wpłaty, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym dowodów wpłaty KP, wypłaty KW, arkuszy spisu z natury, prowadzenie ewidencji i wydawanie biletów komunikacji miejskiej, prowadzenie ewidencji depozytów, sporządzanie zleceń dotyczących zakupu dewiz
 • przygotowywanie ksiąg rachunkowych Urzędu do zamknięcia roku, sporządzenia sprawozdań budżetowych oraz Sprawozdania Finansowego wraz z informacją dodatkową oraz uczestnictwo przy sporządzaniu tych sprawozdań
 • obsługiwanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego - QUORUM, współpraca z instytucjami zewnętrznymi, w tym kontroli, sporządzanie raportów i informacji, archiwizowanie dokumentów, aktualizacja wewnętrznych procedur, udział w doskonaleniu procedur oraz inicjowanie propozycji modyfikacji już istniejących, opiniowanie projektów aktów prawnych


Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
W budynku znajduje się winda, są łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach naboru:
Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne".
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GU M.html

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 90 61 w godz. 8.00-16.00.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych
 • umiejętność obsługi programu finansowo - księgowego
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel
 • umiejętność księgowania na kontach
 • umiejętność prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • umiejętności: współpracy, komunikacji, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi systemu finansowo-księgowego QUORUM F-K
 • znajomość ustawy prawo o miarach


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Miar
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa
  Dokumenty można składać przez ePUAP lub na adres rekrutacja@gum.gov.pl lub w kancelarii GUM w godz. 8.00-16.00 z dopiskiem "specjalista ds. prowadzenia ewidencji księgowej".

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry