Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego AWC i AOC w lotach lokalnych – śmigłowce, szybowce i balony w Inspektoracie Operacji Specjalistycznych, Lotów Lokalnych i Lotnictwa Ogólnego, w Departamencie Operacyjno - Lotniczym

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczenie w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatów usług lotniczych (AWC) lub przewoźników lotniczych w lotach lokalnych (AOC) , w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych oraz spełniania wymagań ustalonych do wydania odpowiedniego certyfikatu.
 • Prowadzenie ciągłego nadzoru nad przydzielonymi posiadaczami certyfikatu AWC i AOC oraz podmiotami zgłaszającymi prowadzenie operacji specjalistycznych, w tym prowadzenie dokumentację inspekcyjną w celu bieżącej oceny poziomu bezpieczeństwa w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, a ponadto sprawowanie nadzoru nad lotnictwem ogólnym.
 • Wykonywanie inspekcji na pokładach statków powietrznych posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym, w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych.
 • Analizowanie i opiniowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz, jeżeli ma to zastosowanie, użytkowników statków powietrznych w lotnictwie ogólnym, w celu oceny jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Analizowanie i opiniowanie propozycji aktów prawnych, w celu stwierdzenia ich merytorycznej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Analizowanie dokumentacji operacyjnej podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą, zgromadzoną w Inspektoracie.
 • Prowadzenie procesów zatwierdzeń specjalnych (MEL, PRNAV) dla posiadaczy AWC, AOC lub podmiotów zgłaszających operacje specjalistyczne oraz lotnictwa ogólnego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi.
 • Przygotowywanie opinii i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- obsługa klientów zewnętrznych i wewnętrznych;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
- możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
jako pilot zawodowy śmigłowcowy, pilot szybowcowy lub pilot balonowy lub w zakresie przygotowywania lub prowadzenia lub nadzoru operacji lotniczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Licencja pilota zawodowego śmigłowcowego (aktualna albo wygasła) lub licencja szybowcowa lub balonowa (aktualna albo wygasła).
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu usług lotniczych, operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego.
 • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji specjalistycznych, przewozu lotniczego w lotach lokalnych i lotnictwa ogólnego.
 • Znajomość podstawowych typów statków powietrznych będących pod nadzorem ULC.
 • Znajomość KPA.
 • Znajomość ustawy – Prawo przedsiębiorców.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Kompetencje behawioralne: współpraca; komunikacja; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów; rzetelność; wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie audytora wewnętrznego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia licencji pilota zawodowego śmigłowcowego (aktualnej albo wygasłej) lub licencji szybowcowej lub balonowej (aktualnej albo wygasłej).
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość jezyka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie audytora wewnętrznego.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
  "Oferta pracy LOL-2/3b-8/2020".

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry