Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ds. planistyczno-finansowych w Centralnym Laboratorium Badawczym

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem wydatków CLB, z uwzględnieniem środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym opracowywanie wkładu CLB do wieloletniego planu finansowego GIOŚ oraz rocznych planów finansowych jednostki z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy spójności i innych mechanizmów finansowych UE (MF EOG) w ramach projektów pomocowych realizowanych przez CLB;
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, pozyskiwaniem i monitorowaniem realizacji wydatków na: PMŚ pochodzących ze środków NFOŚiGW pozyskiwanych za pośrednictwem rezerwy celowej poz. 59 oraz realizacji badań kontrolnych ze środków budżetowych GIOŚ we współpracy w tym zakresie z Departamentem Organizacyjno-Finansowym;
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i monitorowaniem wykonania comiesięcznych i kwartalnych zapotrzebowań na pokrycie wydatków na realizację zadań CLB ujętych w planie finansowym CLB oraz analizowaniem i monitorowaniem wykonania planu finansowego CLB w zakresie środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym koniecznych korekt planu zamówień publicznych;
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i monitorowaniem wykonania budżetu zadaniowego GIOŚ w zakresie pozycji 12.1.3.1 „Państwowy Monitoring Środowiska”, w tym miernika ”Liczba ocen stanu środowiska” oraz wkładu GIOŚ w zakresie PMŚ do budżetu zadaniowego MŚ;
 • Przygotowywanie wkładu CLB do obowiązkowej sprawozdawczości z wykonania budżetu GIOŚ z uwzględnieniem środków pomocowych UE, w tym budżetu zadaniowego GIOŚ;
 • Koordynacja opracowywania w CLB rocznych planów pracy CLB, wkładów CLB do Planu Pracy GIOŚ jak również innych dokumentów planistycznych opracowywanych w CLB.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji lub pokrewnych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „4/CLB/2020”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry