Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw monitoringu wód (osady) Departament Monitoringu Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem systemu badań i ocen stanu osadów dennych rzek i jezior dla potrzeb oceny stanu osadów dennych w Polsce, realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze, uczelnie oraz inne jednostki zgodnie z wymogami prawodawstwa polskiego i unijnego.
 • Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu stanu chemicznego wód, w tym z badaniami substancji priorytetowych, realizowanymi przez jednostki naukowo-badawcze, uczelnie oraz Centralne Laboratorium Badawcze.
 • Inicjowanie procesu pozyskiwania środków na realizację zadań, oraz współpraca przy opracowywaniu wniosków o ich sfinansowanie i rozliczenie merytoryczne umów zawieranych z jednostkami finansującymi.
 • Zapewnienie niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania oraz udziału w realizacji postepowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również sprawowanie nadzoru na realizacją i rozliczeniem w zakresie poprawności pod względem merytorycznym realizacji umów zawieranych z wykonawcami
 • Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych z zakresu oceny stanu wód i opiniowanie z uwzględnieniem tych przepisów projektów aktów prawnych oraz ocen skutków regulacji dotyczących monitoringu wód w ramach krajowego procesu legislacyjnego
 • Opracowanie odpowiednich części programu Państwowego Monitoringu Środowiska w oparciu o analizy potrzeb wynikających z przepisów prawodawstwa polskiego, przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych.
 • Udział we wdrażaniu i rozwoju systemu informatycznego EKOINFONET w zakresie baz danych i usług sieciowych monitoringu wód, w tym monitoring osadów, udostępniania danych w zakresie merytorycznym stanowiska, opracowuje komunikaty, raporty i bieżące informacje dotyczące stanu osadów dennych rzecz i jezior oraz stanu chemicznego wód, a także działalności Departamentu w zakresie monitoringu osadów dennych rzek i jezior oraz stanu chemicznego wód dla potrzeb administracji rządowej oraz społeczeństwa wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska
 • Udział w organizowaniu szkoleń, narad i konferencji w zakresie kompetencji merytorycznych oraz uczestniczy i reprezentuje GIOŚ w pracach grup roboczych, związanych z kompetencjami merytorycznymi oraz prowadzi sprawy związane ze współpracą z Komisją Europejską, Europejską Agencją Środowiska w zakresie dotyczącym badań wskaźników chemicznych w osadach i wodach powierzchniowych oraz z Komisją Europejską.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczenie do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie - ochrona środowiska, inżynieria środowiska, chemia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w obszarze ochrony środowiska lub gospodarki wodnej


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2;
 • znajomość ustawy - Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne oraz przepisów wykonawczych dotyczących monitoringu i klasyfikacji stanu wód
 • Znajomość przepisów prawa UE w zakresie ochrony wód: dyrektywy 2000/60/WE;2008/105/WE oraz 2013/39/WE
 • Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów komputerowych: Access
 • Znajomość obsługi programów komputerowych: narzędzi GIS (np. ArcGIS)
 • Znajomośc obsługi baz danych
 • Znajomość metod statystycznych
 • Ogólna wiedza na temat struktur Unii Europejskiej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość obsługi programów komputerowych: Access; narzędzi GIS (np. ArcGIS)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „3/DMŚ/2020”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry