Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Koordynacji Procedury Scentralizowanej w Gabinecie Prezesa

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Aleje Jerozolimskie 181 C,
02-222 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i przekazywanie materiałów niezbędnych dla sprawnego i prawidłowego funkcjonowania komitetu CHMP takich jak np. Raporty Oceniające, zestawienia i podsumowania list produktów, list zgłoszeniowych, kalendarzy i innych oraz nadzór nad aktualizacją ww. materiałów i terminowe przekazywanie dokumentów osobom koordynującym proces oceny dokumentacji jak również delegatowi CHMP,
 • Przygotowywanie wniosków, notatek i innych pism oraz przekazywanie korespondencji pisemnej i elektronicznej oraz dokumentacji dotyczącej działalności komitetu CHMP,
 • Przygotowywanie telekonferencji i spotkań z udziałem delegata komitetu CHMP i ekspertów oceniających dokumentację produktów leczniczych w zakresie administracyjnym jak np. rozsyłanie materiałów naukowych, rezerwację sal i organizowanie wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkania/telekonferencji,
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących włączania na listę ekspertów EMA i na listę ekspertów wewnętrznych Urzędu oraz udzielanie ekspertom informacji dotyczących przebiegu procesu oceny dokumentacji,
 • Bieżące monitorowanie aktualności deklaracji konfliktu interesów składanych przez ekspertów do EMA,
 • Prowadzenie i aktualizacja kalendarza CHMP w celu kontroli dochowywania terminów w procedurach EMA dotyczących produktów leczniczych ludzkich,
 • Wyszukiwanie danych dotyczących procedur rejestracyjnych EMA w zakresie produktów leczniczych ocenianych przez Komitet CHMP oraz przekazywanie ich polskiemu delegatowi do Komitetu CHMP oraz właściwym ekspertom,


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,
II etap - rozmowa z kandydatką/kandydatem sprawdzająca spełnianie wymagań niezbędnych

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 4921143.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe profilowe: administracja, zarządzanie lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej oraz administracji publicznej
 • Umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji dla zróżnicowanych odbiorców
 • Komunikatywność, rzetelność, systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia i dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność koordynowania prowadzonego postępowania
 • Dobra umiejętność obsługi programów pakietu (MS Office) i urządzeń biurowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Aleje Jerozolimskie 181 C,
  02-222 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia: 59620

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry