Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale ds. Stacji Kontroli Pojazdów i Przewozów Specjalnych w Departamencie Transportu Drogowego

ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu projektów aktów prawnych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Uczestniczenie w pracach niektórych zespołów międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami prowadzonymi przez stanowisko, w tym w pracach Komitetu Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz Rady Społeczno – Gospodarczej ONZ oraz w pracach odpowiednich zespołów, komitetów, komisji, grup roboczych i innych jednostek Unii Europejskiej
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych jako organ w II instancji w sprawach dotyczących: warunków technicznych cystern przeznaczonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych; warunków technicznych opakowań przeznaczonych do przewozu drogowego gazów; badań okresowych dużych pojemników do przewozu luzem; wydawania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych tj. przygotowywanie decyzji, załatwianie skarg i wniosków w zakresie organu wyższego stopnia w stosunku do Transportowego Dozoru Technicznego
 • Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie ustawy o dozorze technicznym oraz aktów wykonawczych do niej, w obszarze: warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych; warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego; warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
 • Bieżące monitorowanie zmian przepisów EKG ONZ dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, których Polska jest stroną, oraz prowadzenie spraw z tym związanych
 • Współpraca z terenową administracją samorządową szczebla wojewódzkiego w sprawach związanych z wykonywaniem przez marszałków województw zadań w zakresie dotyczącym kursów ADR oraz przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i wydawania im zaświadczeń ADR
 • Opracowywanie materiałów i informacji na posiedzeniu Rady Ministrów i jej komitetów oraz dokonywanie ocen i analiz niezbędnych do przygotowania stanowiska resortu w sprawach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, gromadzenie informacji o poważnych wypadkach lub awariach w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz informacji dotyczących liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, stwierdzonych naruszeń w tym zakresie oraz wysokości nałożonych kar


Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
• brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację
• elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.30 - 9.00
• pracę zdalną
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie ubezpieczenia zdrowotnego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
• w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników
• udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa
• preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do udziału w naborze zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.

Informacja o metodach naboru:
• weryfikacja formalna nadesłanych ofert
• możliwość przeprowadzenia testu wiedzy merytorycznej
• rozmowa kwalifikacyjna

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje można również przesyłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl (wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby aplikujące i przesłane w formie skanu).
Dokumenty załączane przez kandydatów do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

Wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/infrastruktura w zakładce Praca. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane będą informowane telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

Po zakończeniu naboru oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzone w ramach naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 522 59 01 lub (22) 630 18 24

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w obszarze transportu drogowego lub w obszarze legislacji lub w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień prawniczych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń (należy potwierdzić zamknięty okres i obszar tematyczny doświadczenia zawodowego)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu) przekazanych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Infrastruktury
  ul. Chałubińskiego 4/6; 00-928 Warszawa
  Dokumenty, z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy DTD-2/20”, należy złożyć w siedzibie MI w Kancelarii Głównej w godzinach 9.30 – 16:00 lub przesłać mailowo na adres: rekrutacja@mi.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry