Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Regulacji Wsparcia, Orzecznictwa i Monitoringu PROW w zakresie działań środowiskowych w Departamencie Płatności Bezpośrednich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postepowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w zakresie płatności bezpośrednich oraz niektórych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata: 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych w zakresie zastosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach niektórych działań PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,
 • przygotowywanie propozycji projektów: odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów oraz skarg ,wniosków i petycji,
 • opracowywanie z pracownikami Wydziału i Departamentu projektów aktów normatywnych, w szczególności dotyczących zasad wzajemnej zgodności oraz niektórych działań PROW 2014-2020,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych przekazywanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i przepisów obowiązujących w postępowaniu przed organami administracji publicznej,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności w zakresie płatności bezpośrednich oraz systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o fundacjach.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry