Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 07/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw portali internetowych - portal gov.pl/dyplomacja i współpracy z placówkami Biuro Rzecznika Prasowego

Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac redakcyjnych i edycyjnych w ramach portali msz.gov.pl, zapewnianie wysokiej jakości i terminowości prac nad serwisem. Tworzenie treści na potrzeby serwisów społecznościowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej przez MSZ, także w sytuacjach kryzysowych
 • Stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa, placówkami zagranicznymi oraz innymi instytucjami i portalami internetowymi w celu pozyskiwania i tworzenia informacji mających ukazać się na portalu ministerstwa i w mediach społecznościowych
 • Stała współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym wykonawcami stron internetowych, grafikami, programistami, agencjami PR i interaktywnymi, w celu zapewnienia prawidłowego, zgodnego z przepisami i wymogami zmieniającej się technologii funkcjonowania portali internetowych i mediów społecznościowych ministerstwa przy projektach realizowanych przez Wydział. Bezpośredni udział w negocjowaniu umów na zakup usług związanych z komunikacją internetową zawieranych przez MSZ
 • Uczestniczenie w realizacji projektów priorytetowych z zakresu komunikacji internetowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portali MSZ (w tym udział w postępowaniach przetargowych)
 • Dokonywanie stałego przeglądu informacji na temat polskiej polityki zagranicznej. Śledzenie rozwoju komunikacji internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji cyfrowej, a także technologii wykorzystywanych w Internecie oraz mediów społecznościowych, w celu pozyskiwania wiedzy niezbędnej do realizacji zadań
 • Nadzorowanie sposobu prezentacji przypisanych obszarów tematycznych i jakości ich redagowania przez redaktorów lokalnych z innych komórek organizacyjnych i placówek zagranicznych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania portalu ministerstwa
 • Analizowanie statystyk internetowych portali MSZ monitorujących analizę strategii komunikacyjnej portalu internetowego MSZ w celu uzyskania informacji nt. zainteresowania poszczególnymi tematami publikowanymi na stronach internetowych ministerstwa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
3. Zagrożenie korupcją.
4. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
5. Praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych.
6. Zagrożenie atakiem cybernetycznym na konta instytucjonalne i osobiste pracownika

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 4500 PLN do ok. 5100 PLN oraz dodatek
za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2016, poz. 1345- j.t. z późn. zm.).
Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, a którzy urodzili się przed 1 sierpnia 1972 r. w kolejnym etapie naboru zostaną poproszeni o przesłanie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 – j.t. z późn. zm.)
Szczegółowe informacje dotyczące kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ w zakładce Praca i kariera – Praca w MSZ – Zasady i użyteczne informacje: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach

Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu naboru.
Kontakt: Wydział Zarządzania Kompetencjami, tel. +48 (22) 523 7806, +48 (22) 523 8751 email: rekrutacja@msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze komunikacji internetowej i/lub dziennikarstwa informacyjnego i/lub prowadzenia informacyjnego portalu internetowego i/lub prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych
 • Wiedza z zakresu prowadzenia korporacyjnych profili w mediach społecznościowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania redakcji internetowej, narzędzi PR, zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych na potrzeby mediów, w tym mediów internetowych udokumentowana publikacjami
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, zorientowanie na osiąganie celów, analitycznego myślenia, odporności na stres, samodzielności i inicjatywy
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i/lub innego języka UE i/lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Przeszkolenie z obsługi systemów CMS


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 – j. t.)
 • Kwestionariusz aplikacyjny on-line znajdujący się na stronie https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5f77d999a23e4a2e93a47c5234801f31 (preferowany) lub kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie MSZ (gov.pl/dyplomacja) w zakładce Praca i Kariera – Nabór do MSZ – Nabory: użyteczne informacje i pliki do pobrania: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/nabory-uzyteczne-informacje-i-pliki-do-pobrania
 • Portfolio z kopiami opublikowanych w mediach, w tym społecznościowych, tekstami informacyjnymi (ewentualnie linki do stron internetowych z publikacjami)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języków obcych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=5f77d999a23e4a2e93a47c5234801f31

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry