Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 15/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz sporządzanie i przedstawianie pracodawcy raz w roku okresowej analizy stanu bhp w celu dostarczenia pracodawcy informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzenie ogólnych szkoleń wstępnych w zakresie BHP i PPOŻ nowozatrudnionych pracowników w celu spełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Prowadzenie procesu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków dotyczących tych wypadków, a także prowadzenie dokumentacji powypadkowej w celu spełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Prowadzenie procesu oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w celu spełniania obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Inicjowanie i rozwijanie na terenie Urzędu różnych form popularyzowania problematyki bhp i ppoż., wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu, w celu podniesienie świadomości i kultury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę Komisji BHP oraz współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną w celu spełnienia obowiązków nałożonych na pracodawcę przez obowiązujące przepisy i zasady w tym zakresie.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego w celu spełnienia standardów w tym zakresie.
 • Przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych dotyczących spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym.


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa klientów wewnętrznych,
- krajowe wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- stabilną i ciekawą pracę w prestiżowej instytucji państwowej – umowa o pracę;
- możliwość zdobycia doświadczenia w prestiżowej instytucji państwowej
- dodatek do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 9.00
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport;
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu medycznego

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie BHP.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
pracy w służbie BHP

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Aktualne przeszkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracownika służby BHP.
 • Aktualne szkolenie dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej.
 • Znajomość Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych z zakresu bhp i ppoż;
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia dokumentu potwierdzającego aktualne przeszkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracownika służby BHP.
  • Kopia dokumentu potwierdzającego aktualne szkolenie dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry