Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw dokumentacji przetargowej, zamówień publicznych oraz analizy przepisów w Wydziale Zamówień Publicznych

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy przepisów i monitorowanie ich stosowania podczas prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz analizowanie projektów umów,
 • uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wykonywanie czynności za które odpowiedzialny jest Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Przetargowej,
 • sprawdzanie dokumentacji przetargowej, pod kątem zgodności czynności komisji przetargowej z przepisami prawa,
 • prowadzenie negocjacji z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych,
 • współuczestniczenie w przygotowaniu projektów stanowiska zamawiającego w zakresie wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej lub przystąpień do toczącego się postępowania,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych aktów prawnych oraz materiałów pomocniczych np. procedur dotyczących przestrzegania zaktualizowanych aktów prawnych i wytycznych z dziedziny zamówień publicznych oraz innych przepisów związanych z prowadzonymi postępowaniami,
 • przygotowywanie dokumentacji organom przeprowadzającym kontrolę oraz przedstawianie projektów propozycji wyjaśnień,
 • przedstawianie propozycji potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego oraz przygotowywanie materiałów (w tym prezentacje multimedialne).


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.
UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze przygotowywania i prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych, prawo cywilne w zakresie zobowiązań, o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość informatycznych zbiorów aktów prawnych np. LEX,
 • umiejętność: przygotowywania projektów umów o zamówienie publiczne, opinii oraz odpowiedzi na odwołania, stosowania prawa w praktyce, pisemnego formułowania opinii, negocjowania, analitycznego myślenia, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • komunikatywność
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość: kodeksu postępowania cywilnego w zakresie jego stosowania w postępowaniu skargowym, prawa handlowego, gospodarczego i budowlanego, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego z przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry