Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw płac w Wydziale Ekonomicznym

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie wynagrodzeń osobowych poprzez przygotowanie list wypłat w celu zapewnienia pracownikom należnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pracowników i zleceniobiorców i przekazywanie ich do ZUS za pośrednictwem programu "Płatnik".
 • Rozliczanie funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z jego realizacji.
 • Realizowanie wynagrodzeń bezosobowych poprzez przygotowanie list wypłat w celu zapewnienia zleceniobiorcom należnych świadczeń wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych.


Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa,
• użytkowanie sprzętu biurowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Urzędem Skarbowym w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Komornikami w zakresie zajęć wierzytelności.
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 22 56. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać własnoręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aktualny wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-warszawie/.
Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa szkolnego, dyplomu lub zaświadczenia ze szkoły o jej ukończeniu.
Spełnianie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów potwierdzającymi zamknięty okres wykonywanej pracy, pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić wymagany okres doświadczenia zawodowego (np. kopiami świadectw pracy, kopią aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kopią zaświadczenia o wykonywaniu pracy w ramach umowy zlecenia, o dzieło, wolontariatu lub praktyk).
Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Etapy naboru i narzędzia selekcji:
I część: weryfikacja formalna ofert
II część: test wiedzy
III część: rozmowa kwalifikacyjna.

Naszym pracownikom oferujemy:
• przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia,
• ciekawe zadania i dobrą atmosferę w miejscu pracy,
• tzw. dodatek za wysługę lat do wynagrodzenia;
• nagrody,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,
• pakiet socjalny,
• „strefę” komfortu i relaksu dla pracownika,
• ruchomy czas pracy,
• możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi finansowo - księgowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Biegła znajomość ustawy: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów dotyczących wynagradzania pracowników zatrudnionych w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość programu „Płatnik”
 • Bardzo dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu SOFTUS


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry