Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale ds. Substancji Kontrolowanych i Sfałszowanych Produktów Leczniczych w Departamencie Nadzoru

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w prowadzeniu postępowań związanych z podejrzeniem sfałszowania lub sfałszowaniem produktów leczniczych pozostających w legalnym łańcuchu dystrybucji produktami leczniczymi w szczególności dokonywanie analizy dokumentacji dotyczącej zgłoszenia.
 • Współudział w rozpatrywaniu zgłoszeń (w języku angielskim) otrzymywanych w ramach systemu Rapid Alert (RA) w zakresie sfałszowania produktu leczniczego oraz systemu Working Group of Enforcement Officers (WGEO) Rapid Alert w zakresie nielegalnego obrotu produktami leczniczymi oraz procederu fałszowania produktów leczniczych.
 • Weryfikacja wniosków przesyłanych przez podmioty zewnętrzne w zakresie nadzoru nad substancjami kontrolowanymi w związku z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz rozporządzeń unijnych, w tym wynikających z konwencji ONZ; Jednolitej Konwencji o środkach Odurzających z 1961 r. zmienionej Protokołem z 1972 r. oraz Konwencji z 1971 r. o substancjach psychotropowych. Przygotowywanie projektów decyzji (zezwoleń/pozwoleń).
 • Współpraca z przedstawicielami innych organów i instytucji zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem fałszowania produktów leczniczych oraz z organizacjami i jednostkami w zakresie prowadzonych zagadnień, w szczególności z organami ścigania w zakresie prowadzonych postępowań związanych z podejrzeniem sfałszowania lub sfałszowaniem produktów leczniczych pozostających w legalnym łańcuchu dystrybucji produktami leczniczymi.
 • Przygotowywanie analiz i sprawozdań dotyczących obrotu substancjami kontrolowanymi. Uzupełnianie wewnętrznej bazy danych dot. obrotu substancjami kontrolowanymi.


Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).

Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu).
Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd / Praca i praktyki w GIF/ Informacje dla kandydatów.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:
- życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
- wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane,
- dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
- w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
- w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
- w przypadku kandydatów, którzy nie przedstawią kopii ceryfikatu językowego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie, zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości j. angielskiego, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości języka na poziomie wskazanym w ogłoszeniu, tj. B1
- spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m.in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydrukiem z CEIDG).
Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.
- aplikacje powinny zawierać adres e-mail oraz numer telefonu.

Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni e-mailem (w razie braku możliwości kontaktu drogą elektroniczną - telefonicznie). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po zakończeniu naboru oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

WAŻNA INFORMACJA: Przed zawarciem umowy o pracę na powyższym stanowisku kandydat zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów zgodnie z art. 114 a ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
powyżej 1 roku w obszarze farmacji


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w obszarze wytwarzania, przechowywania oraz obrotu i stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekurskorów kategorii 1)
 • Znajomość Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniające dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi
 • Znajomość Jednolitej Konwencji o środkach odurzających z 1961 r. zmienionej Protokołem z 1972r. oraz Konwencji z 1971 r. o substancjach psychotropowych
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze farmacji
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie B1 lub w przypadku braku ww. kopii dokumentu złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości j. angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry