Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw działalności regulowanej w Biurze Służby Miar

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z działalnością regulowaną w zakresie ustaw: prawo o miarach, prawo probiercze oraz o tachografach
 • analizowanie materiałów i aktów prawnych w celu inicjowania i określania kierunków rozwoju zgodnie z właściwością, przy uwzględnieniu celów służby miar ujętych w strategicznym planie działania GUM
 • realizacja, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz terenową administracją miar i administracją probierczą, zadań mających na celu wdrożenie dobrych praktyk oraz utrzymanie właściwego standardu w obszarach działania Wydziału
 • współpraca z właściwymi jednostkami oraz przedstawicielami administracji miar w celu określenia obszarów pożądanej interwencji Państwa (programowo-legislacyjnej) oraz w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia działalności w obszarach związanych ze stosowaniem przyrządów pomiarowych
 • współpraca przy identyfikacji negatywnych zjawisk i tendencji w działalności podmiotów, którym Prezes Urzędu udzielił zezwoleń lub upoważnień do wykonywania określonej działalności oraz inicjowanie niezbędnych działań i wskazywanie możliwości zastosowania rozwiązań naprawczych
 • udział we wdrażaniu rozwiązań systemowych oraz realizacja projektów w obszarach regulowanych
 • udział w opracowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Biura


Warunki pracy

Co oferujemy naszym pracownikom?
- stabilne warunki zatrudnienia w jednostce ze stuletnią tradycją w polskiej administracji miar,
- otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- ruchomy system czasu pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 7.45 - 8.15) lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia oraz możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacja o metodach naboru:
Etap I - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
Etap II - zadanie symulacyjne
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gum.gov.pl

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia".

W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Przypominamy o obowiązku składania dokumentów w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w GUM, które są dostępne na stronie BIP GUM, w zakładce "Praca w GUM" pod adresem: https://bip.gum.gov.pl/bip/klient-w-urzedzie/praca-w-gum/14,Informacje-o-wolnych-stanowiskach-pracy-w-GUM.html

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą mailową o terminie kolejnego etapu rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 581 90 61 w godz. 8.00-16.00.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
1 rok doświadczenia w obszarze analizy danych lub realizacji projektów lub postępowań administracyjnych lub w obsłudze prawnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiający rozumienie tekstów fachowych, pisanie pism oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą
 • dobra znajomość ustaw - Prawo o miarach, o tachografach, kodeks postępowania administracyjnego, prawo przedsiębiorców
 • umiejętność analizy i prezentacji danych oraz formułowania wniosków
 • umiejętność sporządzania notatek i raportów
 • umiejętność analizy i interpretowania aktów prawnych
 • umiejętność współpracy, argumentowania, organizacji pracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego
 • szkolenia z zakresu zarządzania jakością
 • znajomość przepisów wykonawczych w zakresie ustawy Prawo o miarach
 • znajomość prawa gospodarczego UE, przepisów UE dotyczących przyrządów pomiarowych
 • znajomość zasad zarządzania projektami
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (np. certyfikaty językowe, dyplomy ukończenia szkoleń, itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry