Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy W Zespole ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników, stażystów, praktykantów oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, kontrolowanie realizacji wniosków, sporządzanie statystycznych kart wypadków oraz odpowiedniej dokumentacji w celach odszkodowawczych. Uczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami. Nadzorowanie wyposażenia ministerstwa w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy.
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kontrolowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędzie. Stwierdzanie zagrożeń zawodowych oraz formułowanie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń.
 • Przygotowywanie wstępnych opinii w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także prowadzenie rejestrów, przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 • Monitorowanie wykonywania zaleceń lekarza medycyny pracy wydawanych w ramach profilaktycznych badań lekarskich pracowników.


Warunki pracy

Konieczność przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi budynkami (lokalizacjami) MSWiA.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
UWAGA!
WZORY OŚWIADCZEŃ DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.
Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.
Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na stronie https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.

Planowane techniki i metody naboru:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://nabory.kprm.gov.pl, https://www.gov.pl/web/mswia/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 60 139 66 lub (22) 60 139 81.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa pracy, prawa budowlanego
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego
 • Kreatywność, orientacja na klienta, umiejętność wystąpień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub prawa pracy
 • Posiadanie uprawnień pedagogicznych
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny oraz Curriculum Vitae (CV) – zawierające dane kontaktowe i informacje wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze
 • Oświadczenie o posiadaniu wykształcenia zgodnie z wymaganiami niezbędnymi (zawierające informacje z dyplomu ukończenia studiów/ świadectwa ukończenia szkoły tj. nr dokumentu, rodzaj wykształcenia, uczelnia/szkoła, która wydała dyplom/świadectwo, wydział, kierunek, specjalizacja, uzyskany tytuł)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, tj. świadectw pracy, lub zaświadczeń, lub referencji, lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy, lub innych dokumentów; należy dołączyć dokumenty potwierdzające rodzaj i długość wymaganego doświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych dot. dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub oświadczenie o posiadaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne (zawierającego informacje o organie, który wydał dokument, datę wydania i nr dokumentu, rodzaj klauzuli, okres ważności)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub prawa pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień pedagogicznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry