Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw dotacji celowych w Wydziale Dotacji Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al.Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie pod względem finansowym sprawozdań z realizacji zadań, na które Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji, w szczególności zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dokonywanie oceny zgodności realizowanego zadania z zapisami umowy zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a podmiotem realizującym zadanie.
 • Udział w opracowywaniu projektów decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących określenia kwot dotacji przypadających do zwrotu do budżetu Skarbu Państwa oraz w sprawach dotyczących ulg w spłacie należności Skarbu Państwa. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie udzielania ulg w spłacie należności.
 • Udział w wykonywaniu czynności nadzorczych w zakresie oceny wykonania zadań powierzonych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na których realizację Minister Obrony Narodowej udzielił dotacji.
 • Przygotowywanie tytułów wykonawczych mających na celu egzekucję należności Skarbu Państwa w trybie administracyjnym, które nie zostały zwrócone na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych.
 • Sprawdzanie zgodności prowadzonej przez Departament Budżetowy MON ewidencji księgowej z dokumentacją sprawozdawczą ze zrealizowanych zadań publicznych.
 • Udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu przedstawienia ich Ministrowi.
 • Udział w organizowaniu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, w szczególności dotyczących rozliczania zadań publicznych oraz zasad związanych ze zlecaniem zadań publicznych w resorcie obrony narodowej.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje poselskie i inne zapytania kierowane do Ministerstwa Obrony Narodowej i Departamentu oraz pisemnych wyjaśnień dla organów kontrolnych (NIK, Departamentu Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) z zakresu działalności wydziału.


Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4200 zł brutto (według mnożnika kwoty bazowej 2,2) plus dodatek za wysługę lat. Wynagrodzenie nie podlega negocjacji. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji.
Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 840 034.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy z partnerami społecznymi lub w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „tajne”
 • Znajomość: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
  • Kopie dokumentów potwierdzających powyżej 1 roku doświadczenia w obszarze współpracy z partnerami społecznymi lub w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry