Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ewidencji mienia w Wydziale Ewidencji Mienia, Departament Finansów i Księgowości

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpowiednio w analitycznej ewidencji ilościowo-wartościowej oraz w ewidencji ilościowej.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie dokumentów stwierdzających nabycie środków trwałych, bądź nabycie określonych praw do użytkowania.
 • Sprawdzanie i weryfikowanie rozliczeń nakładów finansowych, dotyczących zrealizowanych inwestycji.
 • Wystawianie dokumentów przychodowych i rozchodowych (OT, WI, PT, LS, LZ).
 • Sprawdzanie i weryfikowanie dokumentów stwierdzających nieodpłatne przekazanie, sprzedaż bądź likwidację zbędnych lub zużytych składników majątkowych.
 • Dokonywanie inwentaryzacji, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi MF, nieruchomości (gruntów, budynków i lokali), środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, jak również pozostałych środków trwałych objętych ewidencją ilościową, drogą porównania danych ksiąg inwentarzowych z odpowiednimi dokumentami, jak również uczestniczenie w pracach związanych z inwentaryzacją składników majątkowych MF przeprowadzaną w drodze spisu z natury.
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odpowiedzialności materialnej od pracowników z tytułu szkody wyrządzonej w mieniu Ministerstwa Finansów, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za gospodarowanie składnikami majątkowymi, w szczególności uczestniczenie w postępowaniach.
 • Opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych zgodnie z właściwością wydziału oraz udział w przygotowaniu, opiniowaniu i uzgadnianiu wewnętrznych projektów aktów prawnych, w tym projektów wewnętrznych procedur, zarządzeń, decyzji, instrukcji, wydawanych przez Dyrektora Generalnego MF.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner).

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-43-87.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze finansów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość przepisów regulujących zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów o odpowiedzialności materialnej
 • Znajomość obsługi specjalistycznych narzędzi komputerowych do ewidencji środków trwałych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry