Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw prowadzenia postępowań wykazowych w Wydziale Wykazu Cudzoziemców Departament Legalizacji Pobytu

ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji, sprostowanie danych osobowych cudzoziemca zawartych w wykazie oraz o usunięcie tych danych z wykazu lub SIS
 • Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących wpisu, zawieszenia, odmowy wpisu i zmiany a także sprostowania danych osobowych cudzoziemców w wykazie cudzoziemców niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dokonywanie wpisu danych osobowych cudzoziemca do wykazu lub SIS oraz przedłużanie obowiązywania wpisu a także zawieszanie terminu obowiązywania wpisu w wykazie oraz prowadzenie korespondencji w tych sprawach, współdziałanie w tym zakresie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami
 • Udzielanie na wniosek uprawnionych podmiotów informacji o wpisaniu cudzoziemców do wykazu cudzoziemców lub do SIS dla celów odmowy wjazdu
 • Współpraca z organami innych państw obszaru Schengen, w zakresie wymiany informacji uzupełniających dotyczących wpisu do SIS oraz w zakresie konsultacji, o których mowa w art. 25 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985r. między Rządami państw unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000r. str. 19 z późn. zm.) prowadzonych za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji
 • Udzielanie informacji telefonicznych oraz przyjmowanie interesantów


Warunki pracy

- praca przy komputerze,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych ,
- w budynku znajdującym się w dzielnicy Ursynów, nie przystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pracownikom oferujemy:
trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o metodach/technikach jakie będą zastosowane oraz o ich terminie. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla
pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen
Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,7
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-150-76.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • Znajomość ustawy z dn. 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - B1
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość edytora tekstu - Word
 • Znajomość programu informacji prawnej
 • Przeszkolenie z zakresu przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego według przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/informacja-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z Krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry