Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw handlu, obrotu i eksportu zwierząt oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego w Wydziale ds. Handlu i Obrotu Zwierzętami, Biuro Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących obrotu krajowego, handlu i eksportu zwierząt oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz spraw dotyczących przemieszczania zwierząt o charakterze niekomercyjnym, w tym rozpatrywanie spraw dotyczących nieprawidłowości w handlu oraz w eksporcie żywymi zwierzętami oraz niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, jak również nieprawidłowości w zakresie niekomercyjnego przemieszczania zwierząt.
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną związaną z obrotem krajowym, handlem i eksportem zwierząt oraz podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt, a także podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, ochrony i zachowania gatunków (m.in. ogrody zoologiczne).
 • opracowywanie i/lub konsultowanie projektów wymagań zdrowotnych zawartych w zezwoleniach Głównego Lekarza Weterynarii na przywóz niektórych gatunków zwierząt, a także ustalanie i uzgadnianie wymagań weterynaryjnych dla zwierząt przeznaczonych na eksport z Polski do państw trzecich oraz wymagań w zakresie zdrowia zwierząt, świadectw zdrowia dla innych towarów przeznaczonych na rynki państw trzecich.
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych w celu oceny sprawowania przez powiatowych lekarzy weterynarii nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie związanym z przemieszczaniem, obrotem, handlem lub eksportem zwierząt.
 • monitorowanie i analizowanie informacji zawartych w systemie TRACES o przesyłkach zwierząt wprowadzanych na terytorium Polski oraz wysyłanych z terytorium Polski do innych państw członkowskich.
 • opracowywanie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących postępowania Inspekcji Weterynaryjnej przy sprawowaniu nadzoru nad obrotem, handlem oraz eksportem zwierząt, nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność z tym związaną, jak również nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt, a także podmiotów prowadzących działalność dotyczącą utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, ochrony i zachowania gatunku.
 • przygotowywanie lub koordynowanie przygotowania instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia grup roboczych KE oraz m.in. weterynaryjnych grup roboczych np. z państwami trzecimi, w zakresie spraw związanych z handlem i eksportem oraz przemieszczaniem zwierząt oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także uczestnictwo w tych posiedzeniach.
 • przygotowywanie opinii do projektów aktów prawnych z zakresu zadań Wydziału, a także przygotowywanie propozycji zmian w przepisach prawa w zakresie handlu i obrotu zwierzętami oraz niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w wyżej wymienionym zakresie przez podmioty nadzorowane.


Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje).
Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku stażowego) ok. 4.000 - 4.200 zł brutto.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. List motywacyjny, CV, klauzula informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.”

Dokumenty można przesłać również drogą elektroniczną na adres praca@wetgiw.gov.pl lub na skrzynkę podawczą urzędu (ePUAP). Dokumenty powinny zawierać wszystkie niezbędne klauzule oraz być podpisane w formie elektronicznej lub własnoręcznie (skany w formacie pdf). W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego aplikacja dotyczy, oraz numer ogłoszenia (np. Referendarz, 123456).

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu aplikacji na skrzynkę urzędu - podawczą lub mailową) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w formie elektronicznej będą proszeni o przyniesienie oryginałów dokumentów na nabór.

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl >Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
Dodatkowe informacje: 22-623-13-29.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
pracy w Inspekcji Weterynaryjnej lub administracji publicznej na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • kompetencje: kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • wiedza: znajomość przepisów weterynaryjnych w zakresie handlu i obrotu zwierzętami, identyfikacji i rejestracji zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, praca pod presją czasu, umiejętności redakcyjne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu: 1) funkcjonowania systemu TRACES, 2) dostępu do Centralnej Bazy Danych Koniowatych, 3) dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych przez Platformę Aplikacyjną i przeglądarkę IW-SIRZ.
 • wiedza: znajomość rekomendacji Kodeksu Zdrowia Zwierząt Lądowych OIE.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry