Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw księgowości i sprawozdawczości Zespół do spraw Budżetu i Finansów

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i dokonywanie oceny sprawozdań jednostkowych, wyjaśnianie rozbieżności wynikających ze sprawozdań, uzgadnianie z Ministerstwem Środowiska danych objętych sprawozdawczością w celu sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań łącznych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych dla Ministra Środowiska
 • analizowanie projektów planów finansowych przedstawionych przez jednostki podległe w celu prawidłowego zaplanowania dochodów i wydatków na dany rok budżetowy
 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad gospodarką finansową (wydatków i dochodów) dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia w celu analizy wykorzystania środków budżetowych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
 • sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki dla GDOŚ i RDOŚ oraz opracowywanie i aktualizowanie rocznego harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, celem przekazania do Ministerstwa Środowiska
 • ewidencjonowanie w systemie księgowym zmian w budżecie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynikających z decyzji Ministra Środowiska i Ministra Finansów oraz dokumentów i aktów prawnych mających wpływ w trakcie roku budżetowego na wysokość limitu wydatków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia bieżących informacji na temat planu finansowego
 • opracowywanie do zatwierdzenia łącznego bilansu z załącznikami, w oparciu o wcześniej zatwierdzone roczne bilanse jednostek podległych wg zasad i wzorców opracowanych przez Ministerstwo Finansów celem przekazania ich do Ministerstwa Środowiska
 • wykonywanie różnorodnych zestawień budżetowych i księgowych w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Quorum F-K i AZF, systemu bankowości elektronicznej NBP oraz systemu Ministerstwa Finansów Trezor w celu sprawdzania poprawności danych wykazanych w sprawozdaniach otrzymanych od jednostek podległych
 • sporządzanie przelewów środków dla jednostek podległych celem zabezpieczenia środków na realizację zadań oraz księgowanie operacji bankowych dysponenta II stopnia w celu ujęcia ich w ewidencji księgowej


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych.

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.gdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii GDOŚ (pokój 472).

Planowane techniki i metody naboru:

Etap I - weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy (w przypadku, gdy mniej niż 10 kandydatów spełni wymogi formalne, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia tego etapu),

Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty w języku obcym, szczególnie dotyczące doświadczenia zawodowego należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.

W przypadku przeprowadzenia Etapu II minimum kwalifikującym do udziału w III etapie naboru jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60% możliwych do zdobycia w sprawdzianie pisemnym punktów (lub z poszczególnych jego części tematycznych) oraz jednocześnie uzyskanie jednego z sześciu najlepszych wyników.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska swoim pracownikom oferuje m.in.: ruchomy czas pracy, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do karty FitProfit, grupowe ubezpieczenie na życie PZU, możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń, konferencji czy studiów podyplomowych.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 369 21 62.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie rachunkowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości
 • znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel), poczta elektroniczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość programu księgowego Quorum F-K i AZF
 • znajomość obsługi systemu Ministerstwa Finansów Trezor


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry