Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw gospodarki wodno-ściekowej w zakresie zadań inspekcji w Departamencie Inspekcji

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozpatrywania odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w sprawach dotyczących wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia wymogów ochrony środowiska, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych i zintegrowanych na pobór wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz przygotowywanie wkładów merytorycznych dotyczących zagadnień gospodarki wodno-ściekowej, w sprawach prowadzonych przez komórki organizacyjne GIOŚ.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia wydawane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz udział w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
 • Przeprowadzanie kontroli i podejmowanie działań pokontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów, decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub udział w kontrolach prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, strategii, polityk i innych dokumentów oraz udział w tworzeniu i aktualizowaniu wewnętrznych dokumentów dotyczących wykonywania kontroli przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Przygotowywanie projektów wytycznych i innych materiałów pomocniczych do kontroli prowadzonych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz opracowywanie analiz i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień gospodarki wodno-ściekowej.
 • Współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z organami ścigania oraz innymi organami kontroli, w tym z organami administracji państwowej i rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi.
 • Udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach i grupach roboczych, których przedmiotem są zagadnienia związane z pobieraniem wód oraz ochroną wód przed zanieczyszczeniami.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi GIOŚ, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska oraz innymi organami i jednostkami realizującymi zadania związane z gospodarką wodno-ściekową.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto wg. mnożnika kwoty bazowej 1,95.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub magisterskie na kierunku ochrona środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień dotyczących praktycznej eksploatacji oczyszczalni ścieków, inżynierii środowiska lub oczyszczania ścieków
 • Znajomość przepisów Kpa
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, w szczególności dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność redagowania pism administracyjnych
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów Prawo przedsiębiorców
 • Znajomość pozwoleń wodnoprawnych
 • Znajomość wymagań Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG)
 • Znajomość przepisów dotyczących instrumentów ekonomicznych w gospodarowaniu wodami oraz kompetencji organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami
 • Kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS
 • Obsługa programów: Legalis, LEX


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie kursów i szkoleń z obszaru ochrony środowiska

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „ 39/DI/2019/”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/04/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry