Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi i realizacji budżetu w ramach części 28 - Szkolnictwo wyższe i Nauka oraz w ramach części 67 – Polska Akademia Nauk zarówno w ujęciu tradycyjnym jak i zadaniowym w Wydziale Koordynacji i Planowania Departamentu Budżetu i Finansów

ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie szczegółowych zestawień tabelarycznych dotyczących planu zadaniowo-finansowego i jego realizacji w zakresie budżetu tradycyjnego i zadaniowego.
 • Opracowywanie projektu planu finansowego do projektu ustawy budżetowej oraz planu do ustawy budżetowej na dany rok budżetowy w ujęciu tradycyjnym i zadaniowym oraz udział w opracowywaniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
 • Udział w przygotowywaniu projektu budżetu na następny rok budżetowy w zakresie budżetu tradycyjnego i zadaniowego.
 • Udział w przygotowywaniu projektów decyzji budżetowych MNiSW mających wpływ na zmianę planu zadaniowo-finansowego.
 • Udział w opracowywaniu okresowych informacji z wykonania budżetu w danym roku budżetowym oraz rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu dla części 28 – Szkolnictwo wyższe i Nauka oraz części 67 - Polska Akademia Nauk zarówno w ujęciu tradycyjnym jak i zadaniowym za rok poprzedni w postaci opisowej i tabelarycznej.
 • Przygotowywanie, w miarę potrzeb zestawień tabelarycznych oraz wykresów dla Kierownictwa MNiSW w zakresie części 28 - Szkolnictwo wyższe i nauka.
 • Obsługa budżetu państwa w systemie Buza (budżet zadaniowy) i Trezor 3.0. w zakresie zarządzania Projektem (PPF) i Planem Finansowym (PF), we współpracy ze służbami finansowymi MNiSW.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html
REKOMENDUJEMY PRZESYŁANIE OŚWIADCZENIA O POSIADANYM OBYWATELSTWIE ZAMIAST KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 50 17 168.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w jednostkach sektora finansów publicznych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość Ustawy o finansach publicznych
 • znajomość Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Excel, Word, Power Point)
 • rzetelność i terminowość, umiejętność skutecznej komunikacji, umiejętność współpracy, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z planowaniem i realizacją budżetu w obszarze finansów publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - specjalista - DBF/WKP/7 (A1)”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry