Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw zagranicznych delegacji służbowych w wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu

ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w zakresie planowania i realizacji zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu, dotycząca m.in.: opracowania dokumentacji od strony merytorycznej wyjazdu; terminowego zapewnienia pracownikom urzędu: biletów, ubezpieczenia; współpracy przy terminowym rozliczenia kosztów podróży pracowników;
 • Opracowywanie materiałów do planu finansowego na środki budżetowe wynikające z zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej ( roczne, okresowe, korekty planu/budżetu) oraz uzgadnianie na bieżąco z Biurem Finansów salda środków finansowych (analityka konta 4420-02-0);
 • Prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów dla pracowników Urzędu: rezerwacja, zakup, sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur za bilety i ich opis. W tym również przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawach wykonywanych na stanowisku;
 • Współpraca z Biurem Finansów, w zakresie organizacji zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu w tym również bieżące planowanie wydatków;
 • Prowadzenie dokumentacji i imiennego wykazu dotyczącego zagranicznych podróży służbowych pracowników Urzędu;
 • Monitorowanie stanu środków finansowych na wyjazdy zagraniczne pracowników urzędu i informowanie bezpośrednich przełożonych o występujących zagrożeniach w przekroczeniu planu finansowego, w tym także planowanie nakładów finansowych na przewidywane wyjazdy;
 • Prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu oraz monitorowanie ich stanu w stosunku do planu finansowego podróży służbowych;
 • Przygotowywanie dla Szefa Urzędu zestawień ze stanu i ruchu środków przydzielonych na podróże.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- w budynku znajdującym się w centrum miasta, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych.
Pracownikom oferujemy: trzynaste wynagrodzenie, pakiet szkoleń, refundacje nauki języków obcych i studiów
podyplomowych, dofinansowanie do karty Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na
preferencyjnych warunkach, ruchomy czas pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone. Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://bip.udsc.gov.pl/oswiadczenia-praca/wz-r-oswiadczen
Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.
Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O
POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,8
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 60-150-76

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
 • Znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych;
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Biegła obsługa programów EXCEL, WORD;
 • Umiejętność pracy w zespole oraz sprawnej organizacji pracy własnej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu rozliczania krajowych/zagranicznych podróży służbowych;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym wyższym A2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu rozliczania krajowych/zagranicznych podróży służbowych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem "Specjalista w Wydziale Współpracy Międzynarodowej Biura Szefa Urzędu, Ogłoszenie Nr 40959"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry