Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Nawozów i Środków Wspomagających Uprawę Roślin w Departamencie Hodowli i Ochrony Roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w tym agrochemicznej obsługi rolnictwa oraz nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin (w tym współpraca z innymi jednostkami zawiązanymi z opracowywaniem tych aktów prawnych), w celu realizacji zadań wydziału,
 • uczestnictwo w procesie harmonizacji prawodawstwa unijnego w zakresie nawozów mineralnych, nawozów organicznych, środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw, przy uwzględnieniu ścisłej współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, w celu przedstawienia stanowiska resortu rolnictwa, w tym opracowywanie/opiniowanie projektów stanowisk Rządu RP oraz udział w pracach grup roboczych Rady UE, w celu ich prezentacji i współuczestnictwa w opracowywaniu aktów prawnych UE,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, konwencji, porozumień i umów międzynarodowych dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a w szczególności dotyczących nadzoru nad tymi środkami produkcji rolniczej, w celu zapewnienia spójności prawa krajowego oraz jego zgodności z przepisami UE,
 •  rozpatrywanie skarg, wniosków, listów i petycji obywateli oraz interpelacji poselskich dotyczących nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a w szczególności dotyczących nadzoru nad tymi środkami produkcji rolniczej, w celu prawidłowej realizacji gospodarki nawozowej,
 • współpraca z departamentami Ministerstwa, placówkami nauko-badawczymi, Ministerstwami, Inspekcjami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi rządowymi i pozarządowymi w zakresie obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz gospodarki nawozowej oraz agrochemicznej obsługi rolnictwa, w celu wypracowania stanowiska lub przedstawienia opinii resortu rolnictwa,
 • rozpatrywanie wniosków związanych z dopuszczeniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin w tym przygotowywanie do podpisu pozwolenia ministra właściwego ds. rolnictwa na dopuszczenie ww. produktów do obrotu i prowadzenie spraw związanych ze zmianą lub cofaniem wydanych przez ministra właściwego ds. rolnictwa pozwoleń, w celu załatwiania spraw zgodnie z kpa,
 • uczestniczenie w realizacji postanowień ustawy o działalności lobbingowej, w celu przestrzegania przepisów prawa,
 • monitorowanie wydawania przez organy Unii Europejskiej (UE) aktów prawnych, a także monitorowanie i analizowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu Pierwszej Instancji z zakresu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, w celu opracowywania propozycji wdrażania przepisów do krajowego porządku prawnego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zatrudnienie na zastępstwo.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z obszaru nauk przyrodniczych lub rolniczych lub wyższe prawnicze,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • roczny staż pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie nawozów i nawożenia,
 • znajomość zagadnień prawa administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 6-miesieczne doświadczenie w obszarze administracji publicznej lub w obszarze chemii rolnej lub ochronie środowiska,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość procedur legislacyjnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania organów UE i ich kompetencji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszenie 6-miesięczne doświadczenie w obszarze administracji publicznej lub w obszarze chemii rolnej lub ochronie środowiska,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15).
  z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista w HOR– zastępstwo”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry