Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru CNS w Inspektoracie CNS w Departamencie Żeglugi Powietrznej

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza wniosków o wpis do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN) w zakresie CNS, przedstawianie propozycji dalszych działań przełożonemu oraz dokonywanie wpisów i zmian w RLUN oraz przygotowywanie projektów stosownych decyzji Prezesa
 • Opiniowanie, przedstawianie propozycji i dokonywanie uzgodnień w zakresie krajowych i międzynarodowych aktów prawnych dotyczących lotniczych urządzeń naziemnych oraz zapewniania służb CNS
 • Udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat
 • Opiniowanie projektów instrukcji operacyjnych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, lotnisk, lądowisk i operatorów lotniczych
 • Udział w procesie przydzielania częstotliwości radiowych na potrzeby służb łączności, nawigacji i dozorowania
 • Udział w prowadzeniu spraw związanych z cybersecurity w obszarze CNS, we współpracy z komórką wiodącą w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie


Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

OFERUJEMY:
- wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 3 125 PLN do ok. 3 691PLN (mnożnik kwoty bazowej od 1,668 do 1,970);
- dodatek za wysługę lat (do 20 %);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-tka”);
- nagrody uznaniowe;
- stabilną i ciekawą pracę – umowa o pracę (zastępstwo);
- możliwość rozwoju zawodowego;
- atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie do wypoczynku i kart MultiSport.

Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar stażu pracy/doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

KANDYDATÓW PROSIMY O NIEPRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI, A JEDYNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w ULC" przed złożeniem aplikacji http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/985-informacje-dla-kandydatow

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC"
http://bip.ulc.gov.pl/index.php/praca-w-ulc/388-oswiadczenia-dla-potrzeb-rekrutacji-do-korpusu-sluzby-cywilnej

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 72 25, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02 bądź e-mail: rekrutacja@ulc.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku elektronika lub teleinformatyka lub sterowanie ruchem lotniczym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w lotnictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu żeglugi powietrznej, w tym: Ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej; przepisy międzynarodowe ICAO i UE dot. CNS
 • Znajomość KPA
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu CNS
 • Szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne obejmujące kursy w zakresie: urządzeń CNS, zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie, zmian w systemach funkcjonalnych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOŻ-4/4-5/2019"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry