Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/03/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Energii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Energii
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką złożami kopalin m.in. w zakresie uzgadniania koncesji, współpracy w nadzorze nad wydobywaniem kopalin i kwalifikacji w zakresie górnictwa
 • Prowadzenie spraw dotyczących oceny i uzgodnień regulacji programowych i systemowych o charakterze ponadsektorowym
 • Prowadzenie spraw wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego oraz innych dokumentów strategicznych, w szczególności Programu dla Śląska, Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Opracowywanie stanowisk, opinii i informacji dla Rady Ministrów i Parlamentu
 • Przygotowywanie programów pracy Departamentu oraz opracowywanie propozycji zadań do ujęcia w planach pracy Ministerstwa, Rady Ministrów i innych organów państwa, a także sporządzanie ocen stopnia wykonania zadań stawianych przed Departamentem
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych o charakterze ponadsektorowym


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 695-83-59 lub składając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@me.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe w zakresie górnictwa lub geologii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
pracy związanej z sektorem górniczym lub energetycznym lub przemysłowym lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przemysłu górnictwa węgla kamiennego
 • Znajomość problematyki gospodarki złożami kopalin
 • Znajomość dokumentów rządowych dot. sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym: Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego, Programu dla Śląska, Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Umiejętności interpersonalne, w tym: komunikatywność, umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad przygotowywania projektów aktów normatywnych i techniki prawodawczej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/07/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry