Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Odpowiedzialność za realizację szkoleń pracowników MSiT w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie BHP oraz szkoleń stanowiskowych dla nowo zatrudnionych pracowników, praktykantów, wolontariuszy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na terenie Ministerstwa w celu realizacji obowiązujących przepisów.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych Ministerstwa pod względem zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm BHP, w celu opracowania wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz zachowania wymagań ergonomii pracy na stanowiskach pracy.
 • Opiniowanie i opracowywanie regulacji w zakresie BHP (instrukcje BHP, normy odzieży, zasady dofinansowania kosztów okularów do pracy przy komputerze), wzorów dokumentów, w celu stosowania przepisów prawa pracy i BHP w MSiT.
 • Informowanie na bieżąco Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami, w celu usuwania tych zagrożeń w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy.
 • Uczestniczenie w zespole powypadkowym do spraw ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz wniosków profilaktycznych, w celu badania przyczyn i okoliczności tych wypadków.
 • Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Ministerstwa, w tym organizacja ewakuacji w razie pożaru lub innego zagrożenia oraz wyposażanie budynków w niezbędny sprzęt pożarniczy, współpraca z zarządcami budynków użytkowanych przez Ministerstwo, w zakresie ochrony przeciwpożarowej w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń.
 • Uczestnictwo w ocenie ryzyka zawodowego w celu prowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w MSiT.


Warunki pracy

Praca samodzielna, wykonywana na terenie Ministerstwa, i w godzinach pracy Ministerstwa. Realizacja obowiązków służbowych, w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i norm w zakresie BHP i PPOŻ, będzie wymagać systematycznej współpracy ze wszystkimi pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. W związku z tym, w zależności od potrzeb, będzie wymagać okresowego przemieszczania się na terenie całego Ministerstwa.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Jednak ze względu na zakres obowiązków służbowych pracownik systematycznie, w zależności od potrzeb, przemieszcza się do wielu pomieszczeń pracy, sal konferencyjnych, pomieszczeń technicznych, itp. W zakresie obowiązków służbowych pracownika występuje obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i innych urządzeń biurowych. Praca na tym stanowisku w zdecydowanej części jest pracą przy monitorze z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych.
Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków: jeden z dwóch budynków użytkowanych przez Ministerstwo posiada windę osobową do transportu pionowego, natomiast drugi – nie posiada. Oba budynki nie posiadają podjazdów dla osób niepełnosprawnych a na wyposażeniu znajdują się dwa urządzenia umożliwiające transport wózków inwalidzkich po schodach. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Niektóre pomieszczenia pracy wyposażone są w instalację klimatyzacyjną. Pozostałe w wentylację grawitacyjną i naturalną.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularz oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 24 47 326


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
stażu pracy w służbie bhp


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów prawa pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kursy lub szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Komunikatywność
 • Umiejętności analityczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry