Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 15/11/2018.

Opis stanowiska pracy


Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie opracowań i analiz statystycznych w układach regionalnych z zakresu:
 • sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy
 • zjawisk szczególnie ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego
 • zjawisk charakterystycznych dla poszczególnych regionów województwa
 • analiz porównawczych z innymi województwami
 • rozwoju obszaru metropolitalnego
 • Opracowanie zbiorczych analiz średnio- i długookresowych o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i województwa


Warunki pracy

• praca administracyjno – biurowa,
• użytkowanie sprzętu biurowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• kontakt z organami administracji rządowej i samorządowej oraz w ramach resortu statystyki.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową. Ciągi komunikacyjne
w budynku są odpowiedniej szerokości. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 22 56. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane odręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w obszarze statystycznych analiz społeczno-gospodarczych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego i m.st. Warszawy oraz jej uwarunkowań
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość metod statystycznych oraz zasad analizy statystycznej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość oprogramowania do analiz statystycznych (np. SPSS, SAS)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-31
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
25/01/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry