Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej oraz systemów informatycznych.
 • Udział w procesie zamówień publicznych w zakresie infrastruktury sieciowej, a także zasobów i usług informatycznych.
 • Analizowanie i opiniowanie projektów budowy i modernizacji okablowania strukturalnego LAN w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach resortu finansów.
 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem sprzętem komputerowym, w tym analizowanie i potwierdzanie stanu ewidencyjnego magazynu informatycznego.
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy zasobów informatycznych.
 • Przydzielanie zasobów informatycznych, w tym dostarczanie ich do użytkownika oraz zlecanie ich wydania i instalowania przez pracowników obsługi informatycznej.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do departamentu w sprawach dotyczących obsługi sieci LAN i bieżących spraw wydziału.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją umów zawartych m.in. w ramach lokalnej sieci LAN i bieżących spraw wydziału.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); wysiłek fizyczny (w związku z transportem sprzętu informatycznego lub urządzeń); zagrożenie korupcją (w związku z udziałem w pracach komisji przetargowych).

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z informatyką

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury fachowej z obszaru IT
 • Znajomość budowy i zasad funkcjonowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych
 • Wiedza z zakresu ewidencji składników majątku ruchomego i gospodarki materiałowej
 • Wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność konfigurowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi firmy CISCO
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi arkuszy kalkulacyjnych
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie znajomości budowy sieci komputerowych
 • Przeszkolenie w zakresie ewidencji składników majątku ruchomego i gospodarki materiałowej
 • Przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych
 • Umiejętność negocjajcji
 • Znajomość MS Active Directory
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieciowego
 • Wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych
 • Wiedza z zakresu CCNA
 • Znajomość protokołów sieciowych TCP/IP
 • Znajomość modelu ISO/OSI


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkoleń
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry