Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów opinii ocen skutków regulacji przedkładanych Zespołowi ds. Programowania Prac Rządu pod względem zakresu i poprawności planowanego procesu konsultacji publicznych oraz rekomendowanie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych
 • sporządzanie projektów opinii do OSR-ów i raportów z konsultacji pod względem zakresu i poprawności przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania
 • przygotowywanie spotkań o charakterze edukacyjnym i promocyjno-informacyjnym z interesariuszami zewnętrznymi (ministerstwa), poświęconych metodom prowadzenia konsultacji publicznych, pozwalającym na podniesienie ich jakości oraz przedkładanie propozycji innych działań służących poprawie jakości stanowionego prawa
 • poszukiwanie informacji i dobrych praktyk dotyczących metod i narzędzi prowadzenia konsultacji publicznych w Polsce oraz wybranych krajach OECD
 • monitorowanie wykorzystania przez administrację rządową systemów informatycznych wspierających konsultacje publiczne w ramach rządowego procesu legislacyjnego


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań :
Na opisywanym stanowisku pracy wykonuje się czynności o charakterze statycznym, przede wszystkim związane z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym, głównie związane z przenoszeniem/układaniem dokumentów (teczek, segregatorów) i poruszaniem się po terenie KPRM. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM). Życiorys preferowany wg wzoru zamieszczonego w BIP KPRM (zakładka: kontrola i nadzór, dokumenty, inne dokumenty, pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download.php?s=75&id=18217 ).
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/18780/oswiadczenia.doc

Gdy w ogłoszeniu o naborze wskazany jest wymóg znajomości języka obcego na poziomie minimum B2 potwierdzona dokumentem, weryfikacja spełniania przez kandydatki i kandydatów wymagań formalnych jest dokonywana przy użyciu wykazu zawartego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej - Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, Dz. U. Nr 218 poz. 1695 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092181695 ).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/4494,Praca-w-KPRM.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila- telefonicznie).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 694 74 49 (numer kontaktowy pracownika k.o., który będzie udzielał odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w KPRM – nie dot. spraw kadrowych).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • Znajomość rządowego procesu legislacyjnego
 • Znajomość systemów i narzędzi informatycznych wspomagających proces konsultacji publicznych
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność argumentowania, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność planowania i samodzielnej pracy
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu metod konsultacji publicznych, komunikacji, negocjacji, zarządzania projektami, wystąpień publicznych
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w realizacji projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego poziomie B2, którymi w rozumieniu niniejszego postępowania są dokumenty, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej - Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego, Dz. U. Nr 218 poz. 1695
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie pozostałych wymagań dodatkowych (przeszkolenia oraz rodzaju i długości doświadczenia zawodowego)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-12-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/12/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry