Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw nadzoru nad robotami budowlanymi, opracowaniem dokumentacji budowlanej oraz nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji i Remontów

31-571 Kraków Ul. Mogilska 109

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielnie pełni nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowuje i opracowuje dane techniczno-finansowe, na podstawie których sporządzane są plany i harmonogramy przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych,
 • sprawdza i sporządza rozliczenia finansowo-rzeczowe za wykonane prace projektowe i roboty budowalne,
 • przygotowuje opracowania programowe w tym m.in.: programów inwestycji dla zadań inwestycyjnych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań remontowych, w oparciu o dane wyjściowe uzyskane od użytkownika i innych zainteresowanych służb, warunków technicznych i terenowo - prawnych, oraz przygotowuje roczne i wieloletnie plany inwestycji i remontów,
 • analizuje i przedkłada propozycje nowych rozwiązań w zakresie modernizacji i rozbudowy obiektów oraz opracowuje programy funkcjonalno - użytkowych remontów i inwestycji obiektów Policji,
 • wykonuje okresowe kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych Policji zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z równoczesnym przedkładaniem propozycji dalszego postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości
 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, opracowuje wnioski, bierze udział w komisjach przetargowych oraz realizuje inne niezbędne czynności związane z udzieleniem zamówień publicznych,
 • sporządza wnioski i zlecenia na wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację robót budowlanych,
 • weryfikuje opracowania przygotowane przez biura projektów, w tym dokumentacji budowlanej w związku z realizacją prac projektowych zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami.


Warunki pracy

Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze  ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie.Pracownik wykonuje głównie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi oraz w zakresie utrzymania obiektów służbowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie, mieszczące się na VI i VII piętrze budynku - nie w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządów ruchu (ciężkie drzwi wahadłowe na terenach komunikacyjnych, wąskie drzwi do pomieszczeń biurowych o ograniczonej powierzchni, brak odpowiednich sanitariatów), a pomieszczenia warsztatowo-gospodarcze - w parterowych budynkach na terenie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe, telefon. Dodatkowo obsługa innych urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, niszczarka papieru, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • W liście motywacyjnym należy podać stanowisko i numer ogłoszenia.

 • Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach, które są dostępne na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w zakładce „Praca w Policji” (link poniżej).
  http://policja.pl/download/386/62/wzoryoswiadczendotnaborudokorpususluzbycywilnej.doc

 • O terminowości wpływu oferty do KWP w Krakowie decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia

 • oferty do urzędu.

 • Oferty otrzymane po terminie lub przesłane e-mailem nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich
  terminie.

 • Prosimy o podawanie aktualnych adresów poczty elektronicznej (e-mail).

 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

 • Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne są brakowane wg obowiązujących przepisów w
  KWP w Krakowie.

 • Kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty.

 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego związanego z kierowaniem robotami budowlanymi lub realizacją zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych
 • uprawnienia budowlane zgodne z przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • obsługa komputera z biegłą znajomością oprogramowania MS Office oraz programu do kosztorysowania BIMestiMate
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru
 • prawo jazdy kategorii B,
 • obsługa programów do projektowania typu AutoCad,
 • powyżej 6 m-cy doświadczenia w administracji publiczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, referencje, zakresy obowiązków lub innych dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne: powyżej 3-lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi lub realizacją zadań związanych z przygotowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych (rodzaj i długość)
 • Kopia uprawnień budowlanych zgodnych z przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych i gazowych na stanowisku dozoru,
 • kopia prawo jazdy kat B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wydział Doboru i
  Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109,
  31-571 Kraków (Biuro Przepustek)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  06/04/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi