Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/07/2020.

specjalista do spraw legislacji

Warszawa, mazowieckie

Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Opis stanowiska pracy


Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym

ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocena zgodności projektów aktów prawnych oraz projektów założeń projektów ustaw inicjowanych przez organy administracji rządowej z prawem Unii Europejskiej oraz zasadami techniki prawodawczej i systemem prawa w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa wspólnotowego oraz polskim systemem prawnym,
 • opiniowanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych inicjowanych przez organy administracji rządowej w celu właściwego przygotowania projektu,
 • wykonywanie czynności wspomagających w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych, w tym projektów założeń projektów ustaw, dotyczących zamówień publicznych, w tym przygotowywanie tekstów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw oraz tekstów uzasadnień wraz z oceną skutków regulacji projektów ustaw i rozporządzeń,
 • redagowanie i aktualizowanie serwisu informacyjnego UZP w zakresie działu „Legislacja” z wykorzystaniem systemu zarządzania treścią (CMS) Plone w celu zapewnienia powszechnego dostępu do aktów prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych oraz w celu umożliwienia zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektami aktów prawnych,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Prawniczej oraz konferencjach uzgodnieniowych projektów aktów normatywnych w celu właściwego merytorycznego i formalnego przygotowania danego projektu oraz usunięcia rozbieżności stanowisk,
 • opracowywanie tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawa pozostających w zakresie właściwości Prezesa Urzędu,
 • podejmowanie czynności związanych z wystąpieniami podmiotów wykonujących działalność lobbingową w celu realizacji obowiązków wynikających z zarządzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie postępowania pracowników Urzędu Zamówień Publicznych z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności w zakresie zawodowej działalności lobbingowej.


Warunki pracy

• uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Prawniczej oraz konferencjach uzgodnieniowych,
• kontakty z klientem zewnętrznym,
• zagrożenie korupcją,
• praca pod presją czasu,
• występowanie sytuacji nieprzewidywalnych,
• praca biurowa przy komputerze,
• miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
• Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
• na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
• w budynku jest 5 wind,
• wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
• budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pracownikom oferujemy m.in.:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• możliwość dofinansowania do zakupu okularów lub soczewek korekcyjnych do pracy przy komputerze,
• wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na życie,
• miłą atmosferę pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do UZP – w przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Urzędu Zamówień Publicznych).
Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska, komórki organizacyjnej i numeru ogłoszenia, o które ubiega się kandydatka/kandydat.
Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, lecz będzie stanowiło potwierdzenie spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatkę/kandydata.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej: https://uzp.bip.gov.pl/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow/wzor-oswiadczen-dla-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej-w-uzp.html
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 458 78 54.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Aplikacja legislacyjna albo 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy regulującej system zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Znajomość przepisów prawa UE w zakresie zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność przygotowania projektu aktu prawnego
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Podyplomowe studia kierunkowe
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie dobrym
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych lub stresowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie aplikacji legislacyjnej albo 2 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie podyplomowych studiów kierunkowych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia w administracji publicznej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie dobrym

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A
  02-676 Warszawa

  W związku z zagrożeniem wywołanym przez SARS-CoV-2 (COVID-19) zachęcamy do składania aplikacji za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry