Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/10/2018.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

sekretarz

Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie
ul. Wilcza 46
00-679 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sekretariat Urzędu, przyjmuje korespondencję, rejestruje pisma i sprawy w komputerowym systemie obiegu dokumentów, przekazuje referentom spraw zadekretowane dokumenty, przyjmuje dokumentację od referentów spraw, kompletuje, przedkłada do podpisu, rejestruje i wysyła.
 • Przejmuje sprawy i akta oraz dokumentację sprawozdawczą od pracowników Urzędu, rejestruje je, wysyła oraz ewidencjonuje w teczkach i segregatorach, przekazuje pracownikom Urzędu polecenia, ustalenia, zarządzenia i komunikaty, prowadzi ewidencję kontroli.
 • Zapewnia obsługę organizacyjną narad, konsultacji i spotkań z przedstawicielami urzędów oraz przedsiębiorców, uczestniczy w przygotowaniu prezentacji i opracowań, prowadzi terminarz spotkań.
 • Prowadzi archiwum zakładowe, przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego
 • Przyjmuje i przekazuje korespondencję kierowaną do Prezesa WUG lub do Wyższego Urzędu Górniczego, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Koordynuje sprawy związane z organizacją pobytu Prezesa WUG i innych osób oddelegowanych do wykonywania pracy w Warszawie oraz gości kierownictwa WUG.
 • Zapewnia bieżącą obsługę i sprawne funkcjonowanie Gabinetu Prezesa WUG w Warszawie, załatwia formalności związane z dokumentacją służbową.
 • Prowadzi sprawy organizacyjno – gospodarcze Sekretariatu Dyrektora Urzędu i Gabinetu Prezesa WUG w Warszawie


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• częsty, bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
• obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach ekranowych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek urzędu nieprzystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych)


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty należy wysłać lub składać w sekretariacie urzędu w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym jakiego naboru dotyczą.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie. W ramach metod i technik naboru zostanie przeprowadzony test wiedzy (zakres: znajomość funkcjonowania administracji publicznej, kpa, kp, ustawa o służbie cywilnej), rozmowa kwalifikacyjna (zakres: zdolności interpersonalne, łatwość komunikacji, dobra organizacja pracy), ćwiczenia (zakres: obsługa komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych).
Dodatkowe informacje pod nr tel. 22-59 69 100


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

5 lat doświadczenia zawodowego
(Powyżej 5 lat) doświadczenia zawodowego przy obsłudze sekretariatu lub kancelarii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Ukończony kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia archiwum
 • Znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dotyczącym funkcjonowania administracji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, służby cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych.
 • Zdolności interpersonalne, łatwość komunikacji i umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia dokumentu potwierdzająca ukończony kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia archiwum
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry