Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/04/2020.

sekretarz kierownika jednostki

Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

sekretarz kierownika jednostki do spraw obsługi sekretarsko-biurowej Zespół Prezydialny Wydziału Wspomagającego

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim,
05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, organizowanie narad, odpraw służbowych oraz spotkań okolicznościowych zarządzanych przez kierownictwo komendy;
 • Prowadzenie rejestru wydanych aktów prawnych, segregowanie i przechowywanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapoznawanie policjantów i pracowników z aktami prawnymi, udostępnianie i aktualizowanie oraz przekazywanie nieaktualnych do składnicy akt;
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem poczty zwykłej, poleconej i poczty specjalnej oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji, jak również zbiorczej ewidencji elektronicznej nadanych przesyłek z terenu działania KPP;
 • Prowadzenie rejestru teczek dokumentów jawnych dzienników i książek ewidencyjnych;
 • Składanie zapotrzebowania oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wydawanie oraz prowadzenie rejestru wydanych delegacji;
 • Obsługa poczty elektronicznej;


Warunki pracy

praca biurowa,
stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu bez windy,
stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta,
praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o "Procedurę naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji Mińsku Mazowieckim", która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chrionioną.
Umowa o pracę będzie zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika. Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,4848 kwoty bazowej.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 72 36

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i wykorzystania systemów informatycznych;
 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętnośc planowania i bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielnie i w zespole,
 • odporność na stres, asertywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • kreatywność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
  05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry