Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/07/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw naboru i rekrutacji w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień

02-095 Warszawa ul. Winnicka 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bazy danych o stanowiskach służbowych przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy w ramach NSR
 • Sporządzanie dokumentów związanych z realizacją procesu naboru do NSR
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z akcjami promującymi Siły Zbrojne i pozyskiwaniu ochotników do czynnej służby wojskowej
 • Zbieranie danych dotyczących wyników rekrutacji do wojskowych szkół zawodowych
 • Dostarczanie danych o wolnych miejscach w JW dla szeregowych zawodowych powoływanych do służby wojskowej
 • Monitorowanie naboru ochotników do TSW


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • oświetlenie naturalne i sztuczne,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po budynku: schody, brak windy i podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (na każdej stronie),

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną (e-mail: wszwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl) list motywacyjny, życiorys oraz oświadczenia wymagane w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (na każdej stronie) i przesłane w formie skanów,

 • kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych w/w dokumentów przed rozpoczęciem testu wiedzy/rozmowy kwalifikacyjnej,

 • oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu),

 • oferty, w których CV i list motywacyjny nie zostaną (na każdej stronie) podpisane, będzie traktowane tożsamo z brakiem złożenia dokumentu,

 • kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i rozmowy wstępnej,

 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261 824 795 lub 261 825 099Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz rozporządzeń dotyczących różnych rodzajów czynnej służby wojskowej, w szczególności NSR i TSW
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" wydane przez SKW lub ABW


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie
  ul. Winnicka 1
  02-095 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry