Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Wydziale Rewindykacji Mienia w Departamencie Orzecznictwa

00-507 Warszawa pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne (m.in. opracowuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje / prowadzi rozprawy administracyjne, rozpatruje skargi i wnioski, przyjmuje interesantów i udziela informacji itp.),
 • wykonuje różne zadania na potrzeby zastępstwa procesowego (np.: przygotowuje pisma procesowe, przygotowuje materiał dowodowy),
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


·       reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


·       permanentna obsługa klientów zewnętrznych,


·       wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


·       wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


·       brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,


·       szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


·       windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


·       węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),


·       praca w pokoju wieloosobowym,


·       praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

·       Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pracuj-z-nami


·       Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


·       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


·       Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.


·       Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.


·       Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie
z uczelni.


·       W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prześlij kopię potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu.


·       Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzamy na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”.


·       W swoim cv podaj numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej. Jeśli Twoja aplikacja spełni wymagania formalne, o kolejnym etapie naboru powiadomimy Cię telefonicznie lub mailowo.


·       Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani z przyczyn formalnych oraz którym nie zaproponujemy zatrudnienia w danym naborze, zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu rekrutacji.


·       Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami,
 • znajomość Kodeksu cywilnego,
 • myślenie analityczne,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Aplikacje można składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@mrit.gov.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości DO_170

  Dokumenty można też przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Plac Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz w tytule maila: DO_170

  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/12/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry